Verklein
Vergroot
Anslutningsguide för Wi-Fi
Högupplösande videokamera
Modell nr. HC-W850/HC-W858/HC-W850M
HC-V750/HC-V757/HC-V750M
HC-V550/HC-V550M/HC-V250
För att kunna ansluta den här enheten till smarttelefonen, måste du installera “Image App” i den smarttelefon som ska användas.
1 [Android]: Välj “Google Play™ Store”.
[iOS]: Välj “App Store
SM
”.
2 Skriv in “Panasonic Image App” i sökrutan.
3 Välj “Panasonic Image App” och installera det.
Denna enhet kan inte användas för att ansluta till en publik trådlös
LAN-anslutning.
Steg 1
Installera “Image App”
Steg 2
Bekräfta Wi-Fi
®
-anslutningsmetoden
Steg 3
Anslut till Wi-Fi
SVENSKA
För att använda Wi-Fi
®
-funktionen krävs det att du ansluter den här enheten till en trådlös åtkomstpunkt eller en
smarttelefon via Wi-Fi.
Denna guide förklarar Wi-Fi-anslutningen som gör att du kan använda [Fjärrkontroll].
A [Fjärrkontroll]
B [Babymonitor]
C [Övervakning]
D [Historia]
E [DLNA Spela]
F [Kopiera]
G [Direktsändn.]
H [Wi-Fi-inst.]
Se bruksanvisningen (PDF-format) till den
här enheten för information om hur du
ställer in/använder den här enheten.
Se bruksanvisningen för enheten som används
för information om hur du ställer in/använder den
trådlösa åtkomstpunkten eller smarttelefonen.
Steg 1
Installera “Image App”
Det krävs en miljö där det går att ansluta till nätverket.
Steg 2
Bekräfta Wi-Fi
®
-anslutningsmetoden
Bekräfta den trådlösa åtkomstpunkten och smarttelefonen som används.
Vid anslutning till en trådlös
åtkomstpunkt (trådlös LAN-router)
Vid anslutning till en smarttelefon
1 Kontrollera om den trådlösa åtkomstpunkten är
kompatibel med IEEE802.11b/g/n.
Fortsätt till 2 när du bekräftat kompatibiliteten.
2 Kontrollera om den trådlösa åtkomstpunkten är
kompatibel med WPS*.
Kompatibel med WPS:
Fortsätt till A [Snabbanslutning (WPS)] i steg 3
Inte kompatibel med WPS:
Fortsätt till B [Sök] i steg 3
* WPS är en förkortning av Wi-Fi Protected Setup™.
Fortsätt till C [Direkt anslutning] i steg 3
Android och Google Play är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
App Store är ett varumärke för tjänster som tillhör Apple Inc.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” och “WPA2” är märken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
QR-kod är ett varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.
A [Snabbanslutning (WPS)]
1 Tryck på Wi-Fi-knappen på den här enheten och ställ in
Wi-Fi:n.
2 Peka på den del där det inte visas en
trådlös åtkomstpunkt.
3 Peka på [Snabbanslutning (WPS)].
4
Ställ in den trådlösa åtkomstpunkten
på att vänta på WPS.
Ett meddelande visas på skärmen på den här
enheten när anslutningen är klar.
5 Peka på [Fjärrkontroll] och starta
smarttelefonprogrammet “Image App”.
När anslutningen är klar, visas bilderna från den här enheten på
smarttelefonens skärm.
B [Sök]
Se bruksanvisningen för enheten som används för mer information om hur
du ställer in och visar den trådlösa åtkomstpunkten.
1 Tryck på Wi-Fi-knappen på den här enheten och ställ in
Wi-Fi:n.
2 Peka på den del där det inte visas en
trådlös åtkomstpunkt.
3 Peka på [Sök].
Se bruksanvisningen (PDF-format) till den här
enheten för information om inställningen när
[Manuell Inmat.] valts.
4 Peka på den trådlösa
åtkomstpunkten som du vill ansluta till.
Peka på [ANGE].
Om en krypteringsnyckel (ett lösenord) inte ställts in, är anslutningen klar
och ett meddelande visas.
5 (När det finns en krypteringsnyckel (lösenord))
Skriv in krypteringsnyckeln (lösenordet) för den
trådlösa åtkomstpunkten.
För ytterligare information om hur man skriver in tecken, se
bruksanvisningen (PDF-format).
När du är klar med inmatningen, peka på [Ange].
6 Peka på [Fjärrkontroll] och starta
smarttelefonprogrammet “Image App”.
När anslutningen är klar, visas bilderna från den här enheten på
smarttelefonens skärm.
C [Direkt anslutning]
1 Tryck på Wi-Fi-knappen på den här enheten och ställ in
Wi-Fi:n.
2 Peka på [Ändra uppkopplingstyp] och välj [QR kod].
QR-koden visas på den här enhetens skärm.
3 Starta smarttelefonprogrammet “Image App”.
4 Välj [QR code] på smarttelefonen och skanna QR-
koden som visas på den här enhetens skärm.
När en iOS-enhet används, utför följande åtgärder:
1 Välj det alternativ som gör att du kan installera appen på
profilskärmen för “Image App” och följ instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
2 Tryck på hemknappen för att stänga skärmen som visas.
3 Efter att nätverksnamnet (SSID) för den här enheten valts från
smarttelefonens Wi-Fi-inställning, starta “Image App“.
När anslutningen är klar, visas bilderna från den här enheten på
smarttelefonens skärm.
Denna funktion kan användas med NFC-kompatibla enheter med Android
(OS version 2.3.3 eller senare). (Förutom vissa modeller)
NFC är en förkortning av Near Field Communication.
När den här enheten är registrerad i den trådlösa åtkomstpunkten och
smarttelefonen är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten, resulterar det
i en trådlös anslutning till åtkomstpunkten. Alla andra är direktanslutningar.
1 Starta smarttelefonprogrammet “Image App”.
2 Rör vid smarttelefonen på på den här enheten när
ett meddelande om att röra vid NFC-märket på enheten
visas på smarttelefonens skärm.
Peka på [JA] på den här enhetens skärm och fortsätt med anslutningen
genom att följa skärminstruktionerna på smarttelefonen.
När anslutningen är klar, visas bilderna från den här enheten på
smarttelefonens skärm.
Om den här enheten inte känns igen ens när du rör vid smarttelefonen,
ändra läge och försök igen.
NFC-funktionen kan inte användas på den smarttelefon som används om
det inte visas ett meddelande om att röra vid NFC-märket på enheten.
Försök med andra anslutningsmetoder.
Steg 3
Anslut till Wi-Fi
Vid anslutning till en trådlös
åtkomstpunkt (trådlös LAN-router)
[Wi-Fi-inst.] # [Ställ in trådlös ÅP]
[Wi-Fi-inst.] # [Ställ in trådlös ÅP]
A [Radera]
B [AVSLUTA]
A [Radera]
B [AVSLUTA]
Vid anslutning till en smarttelefon
[Wi-Fi-inst.] # [Direkt anslutning]
Anslut genom att använda NFC
SQC0014~Wi-FiGuide_swe.fm 1 ページ 2013年12月25日 水曜日 午後3時48分

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V750 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V750 in de taal/talen: Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info