Verklein
Vergroot
Guía de conexión Wi-Fi
Videocámara de alta definición
Modelo N. HC-W850/HC-W858/HC-W850M
HC-V750/HC-V757/HC-V750M
HC-V550/HC-V550M/HC-V250
Para conectar esta unidad con el smartphone, es necesario instalar "Image App" en el smartphone para que se use.
1 [Android™]: Seleccione “Google Play™ Store”.
[iOS]: Seleccione “App Store
SM
”.
2 Escriba “Panasonic Image App” en el cuadro de
búsqueda.
3 Seleccione “Panasonic Image App” e instálela.
Esta unidad no se puede usar para conectarse a una conexión LAN
inalámbrica pública.
Paso 1
Instale la “Image App”
Paso 2
Confirme el método de conexión Wi-Fi
®
Paso 3
Conéctese a Wi-Fi
ESPAÑOL
Para usar la función Wi-Fi
®
, es necesario que conecte la unidad a un punto de acceso inalámbrico o un
smartphone mediante Wi-Fi.
Esta guía explica la conexión Wi-Fi que permite usar [Ctrl Remoto].
A [Ctrl Remoto]
B [Monitor de Bebé]
C [Monit. Casa]
D [Historia]
E [Repro.DLNA]
F [Copiar]
G [Emisión Vivo]
H [Ajuste Wi-Fi]
Consulte las Instrucciones de
funcionamiento (formato PDF) de esta
unidad para obtener información sobre la
configuración u operación de esta unidad.
Consulte las instrucciones de
funcionamiento del dispositivo en uso para
obtener detalles sobre la configuración u
operación del punto de acceso inalámbrico
o smartphone.
Paso 1
Instale la “Image App”
Se requiere un ambiente que se pueda conectar a la red.
Paso 2
Confirme el método de conexión Wi-Fi
®
Confirme al punto de acceso inalámbrico y el smartphone usado.
Al conectar a un punto de acceso
inalámbrico (router LAN inalámbrico)
Al conectar a un smartphone
1 Verifique si el punto de acceso inalámbrico es
compatible con IEEE802.11b/g/n.
Proceda a 2 cuando se confirmó la compatibilidad.
2 Verifique si el punto de acceso inalámbrico es
compatible con WPS*.
Compatible con WPS:
Proceda a A [Conexión Rápida (WPS)] del Paso 3
No compatible con WPS:
Proceda a B [Búsqueda] del Paso 3
* WPS es una abreviatura de Wi-Fi Protected Setup™.
Proceda a C [Conexión directa] del Paso 3
Android y Google Play son marcas comerciales o marcas registradas de Google Inc.
App Store es una marca de servicios de Apple Inc.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” y “WPA2” son marcas registradas de “Wi-Fi Alliance”.
QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.
A [Conexión Rápida (WPS)]
1
Presione el botón Wi-Fi en esta unidad y configure Wi-Fi.
2 Toque la parte que no muestra un
punto de acceso inalámbrico.
3 Toque [Conexión Rápida (WPS)].
4 Fije el punto de acceso inalámbrico
para esperar a WPS.
Se muestra un mensaje cuando la conexión está completa.
5 Toque [Ctrl Remoto] e inicie la aplicación
“Image App” del smartphone.
Cuando se complete la conexión, se visualizarán imágenes de
esta unidad en la pantalla del smartphone.
B [Búsqueda]
Consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo en uso para
obtener detalles sobre la configuración y pantalla del punto de acceso
inalámbrico.
1
Presione el botón Wi-Fi en esta unidad y configure Wi-Fi.
2 Toque la parte que no muestra un
punto de acceso inalámbrico.
3 Toque [Búsqueda].
Consulte las Instrucciones de funcionamiento
(formato PDF) de esta unidad para obtener
información sobre la configuración cuando se
selecciona [Entrada Manual].
4 Toque el punto de acceso inalámbrico al que se
conectará.
Toque [ENTRAR].
Si no se fijó una clave de cifrado (contraseña), la conexión está completa
y se muestra un mensaje.
5 (Cuando haya una clave de cifrado (Contraseña))
Introduzca la clave de cifrado (Contraseña) del punto
de acceso inalámbrico.
Para conocer los detalles sobre cómo ingresar caracteres, consulte las
Instrucciones de funcionamiento (formato PDF).
Cuando el ingreso esté completo, toque [Entrar].
6 Toque [Ctrl Remoto] e inicie la aplicación “Image App
del smartphone.
Cuando se complete la conexión, se visualizarán imágenes de esta
unidad en la pantalla del smartphone.
C [Conexión directa]
1
Presione el botón Wi-Fi en esta unidad y configure Wi-Fi.
2 Toque [Cambiar tipo conexión] y seleccione [Código
QR].
El código QR se muestra en la pantalla de la unidad.
3 Inicie la aplicación “Image App” del smartphone.
4 En el smartphone, seleccione [Códi. QR], y escanee el
código QR que aparece en la pantalla de este
dispositivo.
Cuando utilice un dispositivo iOS, realice las siguientes operaciones:
1 Seleccione la opción que le permite instalar la aplicación en la
pantalla de perfil de “Image App”, y siga las instrucciones que
aparecen en pantalla para completar la instalación.
2 Pulse el botón de inicio para cerrar la pantalla.
3 Después de seleccionar el nombre de red (SSID) de este dispositivo de
la instalación Wi-Fi del smartphone, inicie “Image App”.
Cuando se complete la conexión, se visualizarán imágenes de esta
unidad en la pantalla del smartphone.
Esta función se puede usar con un dispositivo Android compatible con
tecnología NFC (versión de OS 2.3.3 o posterior). (Excepto algunos
modelos)
NFC es una abreviatura de Near Field Communication (comunicación de
campo cercano).
Cuando esta unidad se registra en el punto de acceso inalámbrico y el
smartphone se conecta al punto de acceso inalámbrico, el resultado es
una conexión del punto de acceso inalámbrico. Todas las otras son
conexiones directas.
1 Inicie la aplicación “Image App” del smartphone.
2 Toque el smartphone en de esta unidad cuando se
muestra un mensaje para tocar la marca NFC del
dispositivo en la pantalla del smartphone.
Toque [SÍ] en la pantalla de este dispositivo, y proceda con la conexión
siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla del smartphone.
Cuando se complete la conexión, se visualizarán imágenes de esta
unidad en la pantalla del smartphone.
Si no se reconoce la unidad, incluso al tocar el smartphone, cambie de
posición y vuelva a intentarlo.
La función NFC no se puede usar en el smartphone en uso cuando no se
visualiza un mensaje que indica que toque la marca NFC del dispositivo.
Pruebe otros métodos de conexión.
Paso 3
Conéctese a Wi-Fi
Al conectar a un punto de acceso
inalámbrico (router LAN inalámbrico)
[Ajuste Wi-Fi] # [Conf. Punto de Acceso]
[Ajuste Wi-Fi] # [Conf. Punto de Acceso]
A [Elim.]
B [SALIR]
A [Elim.]
B [SALIR]
Al conectar a un smartphone
[Ajuste Wi-Fi] # [Conexión directa]
Conéctese usando NFC
SQC0012~Wi-FiGuide_spa.fm 1 ページ 2013年12月19日 木曜日 午後4時52分

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V750 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V750 in de taal/talen: Espanõl als bijlage per email.

De handleiding is 0,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info