Verklein
Vergroot
Vejledning for oprettelse af
Wi-Fi forbindelse
Højdefinitions videokamera
Model nr. HC-W850/HC-W858/HC-W850M
HC-V750/HC-V757/HC-V750M
HC-V550/HC-V550M/HC-V250
For at tilslutte denne enhed med din smartphone skal du installere “Image App” i den smartphone, der skal benyttes.
1 [Android]: Vælg “Google Play™ Store”.
[iOS]: Vælg “App Store
SM
”.
2 Indtast “Panasonic Image App” i søgefeltet.
3 Vælg “Panasonic Image App”, og installér det.
Denne enhed må ikke bruges til at oprette en offentlig trådløs LAN-
forbindelse.
Trin.1
Installér “Image App”
Trin.2
Bekræft tilslutningsmetoden for Wi-Fi
®
Trin.3
Opret forbindelse til Wi-Fi
DANSK
For at bruge Wi-Fi
®
-funktionen skal du tilslutte denne enhed med et trådløst adgangspunkt eller en smartphone via Wi-Fi.
Denne vejledning beskriver den Wi-Fi forbindelse, som tillader brug af [Remote Ctrl].
A [Remote Ctrl]
B [Baby Monitor]
C [Hom.Monitor]
D [History]
E [DLNA Play]
F [Copy]
G [Live Cast]
H [Wi-Fi Setup]
Der henvises til denne enheds betjeningsvejledning
(PDF-format) for at få yderligere oplysninger om
indstilling og betjening af enheden.
Der henvises til den pågældende enheds
brugervejledning for at få yderligere
oplysninger om indstilling og betjening af det
trådløse adgangspunkt eller smartphonen.
Trin.1
Installér “Image App”
Et miljø, som kan tilsluttes netværket, er påkrævet.
Trin.2
Bekræft tilslutningsmetoden for Wi-Fi
®
Bekræft det trådløse adgangspunkt og den smartphone, der skal benyttes.
Når du tilslutter med et trådløst
adgangspunkt (trådløs LAN-router)
Når du tilslutter med en smartphone
1 Kontrollér, om det trådløse adgangspunkt er
kompatibelt med IEEE802.11b/g/n.
Fortsæt til 2, når kompatibiliteten er blevet bekræftet.
2 Kontrollér, om det trådløse adgangspunkt er
kompatibelt med WPS*.
Kompatibelt med WPS:
Gå videre til A [Easy Connection (WPS)] under trin.3
Ikke kompatibelt med WPS:
Gå videre til B [Search] under trin.3
* WPS er en forkortelse for Wi-Fi Protected Setup™.
Fortsæt til C [Direct Connection] under trin.3
Android og Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google, Inc.
AppStore er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” og “WPA2” er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED.
A [Easy Connection (WPS)]
1
Tryk på knappen Wi-Fi på denne enhed, og installér Wi-Fi.
2 Peg på den del, hvor der ikke er vist
et trådløst adgangspunkt.
3 Peg på [Easy Connection (WPS)].
4 Angiv det trådløse adgangspunkt,
der skal vente på WPS.
Der vises en meddelelse på denne enheds
skærm, når tilslutningen er fuldført.
5 Peg på [Remote Ctrl] for at starte smartphone-
applikationen “Image App”.
Når forbindelsen er fuldført, vises der et billede af denne enhed
på smartphonens skærm.
B [Search]
Der henvises til den pågældende enheds brugervejledning for at få
yderligere oplysninger om indstilling og visning af det trådløse
adgangspunkt.
1
Tryk på knappen Wi-Fi på denne enhed, og installér Wi-Fi.
2 Peg på den del, hvor der ikke er vist
et trådløst adgangspunkt.
3 Peg på [Search].
Der henvises til denne enheds
betjeningsvejledning (PDF-format) for at få
yderligere oplysninger om indstilling, når [Set
Manually] er valgt.
4 Peg på det trådløse adgangspunkt, der skal oprettes
forbindelse til.
Peg på [ENTER].
Hvis der ikke angives krypteringsnøgle (adgangskode), udføres
forbindelsen, og der vises en meddelelse.
5 (Når der er en krypteringsnøgle (adgangskode))
Indtast krypteringsnøglen (adgangskode) for det
trådløse adgangspunkt.
Se betjeningsvejledningen (PDF-format) for at få yderligere oplysninger
om, hvordan du indtaster tegn.
Peg på [Enter], når indtastningen er udført.
6 Peg på [Remote Ctrl] for at starte smartphone-
applikationen “Image App”.
Når forbindelsen er fuldført, vises der et billede af denne enhed på
smartphonens skærm.
C [Direct Connection]
1 Tryk på knappen Wi-Fi på denne enhed, og installér
Wi-Fi.
2 Peg på [Change connection type] og vælg [QR code].
QR-koden vises på denne enheds skærm.
3 Start smartphone-applikationen “Image App”.
4 Vælg [QR code] på smartphonen, og scan QR-koden,
som vises på denne enheds skærm.
Hvis du bruger en iOS-anordning, skal du udføre følgende handlinger:
1 Vælg den indstilling, hvormed du kan installere app'en, på
profilskærmbilledet på “Image App“, og følg anvisningerne på
skærmen for at fuldføre installation.
2 Tryk på Home-knappen for at lukke det viste skærmbillede.
3 Når du har valgt netværksnavnet (SSID) for denne enhed på
smartphonens Wi-Fi-opsætning, startes “Image App“.
Når forbindelsen er fuldført, vises der et billede af denne enhed på
smartphonens skærm.
Denne funktion kan anvendes med den NFC-kompatible enhed sammen
med Android (OS version 2.3.3 eller nyere). (Gælder ikke alle modeller)
NFC er en forkortelse for Near Field Communication.
Når du registrerer denne enhed i det trådløse adgangspunkt og din
smartphone tilsluttes det trådløse adgangspunkt, oprettes der forbindelse
med et trådløst adgangspunkt. Alle andre er direkte forbindelser.
1 Start smartphone-applikationen “Image App”.
2 Peg på din smartphone på på denne enhed, når
der vises en meddelelse om at pege på NFC-mærket på
enheden på smartphonens skærm.
Peg på [YES] på denne enheds skærm, og fortsæt med tilslutningen ved
at følge anvisningerne på smartphonens skærm.
Når forbindelsen er fuldført, vises der et billede af denne enhed på
smartphonens skærm.
Hvis enheden ikke genkendes, selv om du trykker på smartphonen, skal
du ændre position og prøve igen.
Funktionen NFC kan ikke anvendes på den smartphone, der er i brug,
hvis der ikke vises en meddelelse om at pege på NFC-mærket på
enheden. Prøv andre tilslutningsmetoder.
Trin.3
Opret forbindelse til Wi-Fi
Når du tilslutter med et trådløst
adgangspunkt (trådløs LAN-router)
[Wi-Fi Setup] # [Set Wireless Access Point]
[Wi-Fi Setup] # [Set Wireless Access Point]
A [Delete]
B [EXIT]
A [Delete]
B [EXIT]
Når du tilslutter med en smartphone
[Wi-Fi Setup] # [Direct Connection]
Tilslut med NFC
SQC0014~Wi-FiGuide_dan.fm 1 ページ 2013年12月26日 木曜日 午後1時21分

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V750 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V750 in de taal/talen: Dansk als bijlage per email.

De handleiding is 0,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info