Verklein
Vergroot
Wi-Fi connection guide
High Definition Video Camera
Model No. HC-W850/HC-W858/HC-W850M
HC-V750/HC-V757/HC-V750M
HC-V550/HC-V550M/HC-V250
SQC0015
To connect this unit with the smartphone, it is required to install “Image App” in the smartphone to be used.
1 [Android]: Select “Google Play™ Store”.
[iOS]: Select “App Store
SM
”.
2 Enter “Panasonic Image App” into the search box.
3 Select “Panasonic Image App” and install it.
This unit cannot be used to connect to a public wireless LAN
connection.
Step.1
Install the “Image App”
Step.2
Confirm the Wi-Fi
®
connecting method
Step.3
Connect to Wi-Fi
ENGLISH
To use the Wi-Fi
®
function, it is required to connect this unit to a wireless access point or smartphone via Wi-Fi.
This guide explains with Wi-Fi connection that allows using the [Remote Ctrl].
A [Remote Ctrl]
B [Baby Monitor]
C [Hom.Monitor]
D [History]
E [DLNA Play]
F [Copy]
G [Live Cast]
H [Wi-Fi Setup]
Please refer to the operating instructions
(PDF format) of this unit for details about the
setting/operating of this unit.
Please refer to the operating instructions of
the device in use for details about the
setting/operating of the wireless access
point or smartphone.
Step.1
Install the “Image App”
An environment that can connect to the network is required.
Step.2
Confirm the Wi-Fi
®
connecting method
Confirm the wireless access point and smartphone used.
When connecting to a wireless
access point (wireless LAN router)
When connecting to a smartphone
1 Check if the wireless access point is compatible with
IEEE802.11b/g/n.
Proceed to 2 once the compatibility is confirmed.
2 Check if the wireless access point is compatible with
WPS*.
Compatible with WPS:
Proceed to A [Easy Connection (WPS)] of Step.3
Not compatible with WPS:
Proceed to B [Search] of Step.3
* WPS is an abbreviation for Wi-Fi Protected Setup™.
Proceed to C [Direct Connection] of Step.3
Android and Google Play are trademarks or registered trademarks of Google Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” and “WPA2” are marks or registered marks of the Wi-Fi Alliance.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.
A [Easy Connection (WPS)]
1 Press the Wi-Fi button on this unit and setup the Wi-Fi.
2 Touch the part with no display of a
wireless access point.
3 Touch [Easy Connection (WPS)].
4 Set the wireless access point to
waiting for WPS.
A message is displayed on this unit screen when the connection
is complete.
5 Touch [Remote Ctrl] and start up the
smartphone application “Image App”.
When the connection is complete, images of this unit is
displayed on the smartphone screen.
B [Search]
Please refer to the operating instruction of the device in use for details
about the setting and display of the wireless access point.
1 Press the Wi-Fi button on this unit and setup the Wi-Fi.
2 Touch the part with no display of a
wireless access point.
3 Touch [Search].
Please refer to the operating instructions (PDF
format) of this unit for details about the setting
when the [Set Manually] is selected.
4 Touch the wireless access point to
be connected.
Touch [ENTER].
If an Encryption key (Password) is not set, the connection is complete and
a message is displayed.
5 (When there is an Encryption key (Password))
Enter the Encryption key (Password) of the wireless
access point.
For details on how to enter characters, refer to the operating instructions
(PDF format).
When the entry is complete, touch [Enter].
6 Touch [Remote Ctrl] and start up the smartphone
application “Image App”.
When the connection is complete, images of this unit is displayed on the
smartphone screen.
C [Direct Connection]
1 Press the Wi-Fi button on this unit and setup the Wi-Fi.
2 Touch [Change connection type] and select [QR code].
The QR code is displayed on this unit screen.
3 Start up the smartphone application “Image App”.
4 On the smartphone, select [QR code], and scan the QR
code displayed on the screen of this unit.
When using an iOS device, perform the following operations:
1 Select the option that allows you to install the app on the profile
screen of the “Image App“, and follow the on-screen instructions to
complete the installation.
2 Press the home button to close the displayed screen.
3 After selecting the network name (SSID) of this unit from the Wi-Fi setup
of the smartphone, start up “Image App“.
When the connection is complete, images of this unit is displayed on the
smartphone screen.
This function can be used with the NFC compatible device with Android (OS
version 2.3.3 or later). (Except for some models)
NFC is an abbreviation for Near Field Communication.
When this unit is registered in the wireless access point and the
smartphone is connected to the wireless access point, the result is a
wireless access point connection. All others are direct connections.
1 Start up the smartphone application “Image App”.
2 Touch the smartphone on of this unit when a
message to touch the NFC mark of the device is
displayed on the smartphone screen.
Touch [YES] on the screen of this unit, and proceed with the connection by
following the smartphone screen instructions.
When the connection is complete, images of this unit is displayed on the
smartphone screen.
If the unit is not recognized even when touching the smartphone, change
positions and try again.
The NFC function cannot be used on the smartphone in use when a
message to touch the NFC mark of the device is not displayed. Try other
connection methods.
Step.3
Connect to Wi-Fi
When connecting to a wireless
access point (wireless LAN router)
[Wi-Fi Setup] # [Set Wireless Access Point]
[Wi-Fi Setup] # [Set Wireless Access Point]
A [Delete]
B [EXIT]
A [Delete]
B [EXIT]
When connecting to a smartphone
[Wi-Fi Setup] # [Direct Connection]
Connect with using NFC
SQC0015~Wi-FiGuide_mst.fm 1 ページ 2013年11月25日 月曜日 午後12時28分

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V750 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V750 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info