Verklein
Vergroot
Guida per la connessione Wi-Fi
Videocamera digitale ad alta definizione
Modello N. HC-W850/HC-W858/HC-W850M
HC-V750/HC-V757/HC-V750M
HC-V550/HC-V550M/HC-V250
Per connettere questa unità a uno smartphone, è necessario installare “Image App” sullo smartphone che verrà utilizzato.
1 [Android]: Selezionare “Google Play™ Store”.
[iOS]: Selezionare “App Store
SM
”.
2 Inserire “Panasonic Image App” nella casella di
ricerca.
3 Selezionare “Panasonic Image App” e installarlo.
Non è possibile utilizzare questa unità per connettersi a una rete
pubblica wireless LAN.
Passaggio 1
Installazione di “Image App”
Passaggio 2
Conferma del metodo di connessione Wi-Fi
®
Passaggio 3
Connessione a Wi-Fi
ITALIANO
Per utilizzare la funzione Wi-Fi
®
, è necessario connettere questa unità a un access point wireless o a uno
smartphone tramite Wi-Fi.
Questa guida spiega la connessione Wi-Fi che consente di utilizzare [Telecoman].
A [Telecoman]
B [Baby Monitor]
C [MonitorCasa]
D [Storia]
E [Play DLNA]
F [Copia]
G [Diretta]
H [Impos Wi-Fi]
Per maggiori dettagli sull'impostazione/
utilizzo di questa unità, consultare le
istruzioni per l'uso (formato PDF) di questa
unità.
Per maggiori dettagli sull'impostazione/
utilizzo dell'access point wireless o
smartphone, consultare le istruzioni per
l'uso del dispositivo utilizzato.
Passaggio 1
Installazione di “Image App”
È necessario un ambiente che sia in grado di connettersi alla rete.
Passaggio 2
Conferma del metodo di connessione Wi-Fi
®
Conferma dell'access point wireless e smartphone che verrà utilizzato.
Quando connesso a un access point
wireless (router wireless LAN)
Quando connesso a uno smartphone
1 Verificare che l'access point wireless sia compatibile
con IEEE802.11b/g/n.
Una volta confermata la compatibilità, passare al passaggio 2.
2 Verificare che l'access point wireless sia compatibile
con WPS*.
Compatibile con WPS:
Passare al punto A [Connessione semplice (WPS)]
del passaggio 3
Non compatibile con WPS:
Passare al punto B [Ricerca] del passaggio 3
* WPS è l’abbreviazione di Wi-Fi Protected Setup™.
Passare al punto C [Connessione diretta] del
passaggio 3
Android e Google Play sono marchi o marchi registrati di Google Inc.
App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” e “WPA2” sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED.
A [Connessione semplice (WPS)]
1
Premere il pulsante Wi-Fi su questa unità e impostare Wi-Fi.
2 Sfiorare la parte dove non viene
visualizzato un access point
wireless.
3 Sfiorare [Connessione semplice
(WPS)].
4 Impostare l'access point wireless in
attesa per WPS.
Quando la connessione è completata, sullo schermo di questa
unità viene visualizzato un messaggio.
5 Sfiorare [Telecoman] e avviare l'applicazione
per smartphone “Image App”.
Quando la connessione è completata, le immagini di questa unità
vengono visualizzate sullo schermo dello smartphone.
B [Ricerca]
Per maggiori dettagli sull'impostazione e la visualizzazione dell'access
point wireless, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo utilizzato.
1
Premere il pulsante Wi-Fi su questa unità e impostare Wi-Fi.
2 Sfiorare la parte dove non viene
visualizzato un access point
wireless.
3 Sfiorare [Ricerca].
Per maggiori dettagli sull'impostazione quando si
seleziona [Ins. manuale], consultare le istruzioni
per l'uso (formato PDF) di questa unità.
4 Sfiorare l'access point wireless a cui connettersi.
Sfiorare [ENTER].
Se non è impostata una chiave di codifica (Password), la connessione è
completata e viene visualizzato un messaggio.
5 (Quando c'è una chiave di codifica (password))
Inserire la chiave di codifica (password) dell'access
point wireless.
Per maggiori dettagli su come inserire i caratteri, consultare le istruzioni
per l'uso (formato PDF).
Quando l'immissione è completa, sfiorare [Enter].
6 Sfiorare [Telecoman] e avviare l'applicazione per
smartphone “Image App”.
Quando la connessione è completata, le immagini di questa unità
vengono visualizzate sullo schermo dello smartphone.
C [Connessione diretta]
1 Premere il pulsante Wi-Fi su questa unità e impostare
Wi-Fi.
2 Sfiorare [Cambia tipo connessione] e selezionare [QR
Code].
Il codice QR viene visualizzato sullo schermo di questa unità.
3 Avviare l'applicazione per smartphone “Image App”.
4 Sullo smartphone, selezionare [Cod. QR], quindi
eseguire una scansione del codice QR visualizzato
sullo schermo di questa unità.
Quando si utilizza un dispositivo con sistema operativo iOS, eseguire le
seguenti operazioni:
1 Selezionare l'opzione che consente di installare l'applicazione nella
schermata del profilo di “Image App”, quindi seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.
2 Premere il pulsante Home per chiudere la schermata visualizzata.
3 Dopo aver selezionato il nome di rete (SSID) di questa unità dalle
impostazioni Wi-Fi dello smartphone, avviare “Image App”.
Quando la connessione è completata, le immagini di questa unità
vengono visualizzate sullo schermo dello smartphone.
É possibile utilizzare questa funzione con dispositivi Android (SO versione
2.3.3 o superiore) compatibili con NFC. (Esclusi alcuni modelli)
NFC è l'abbreviazione di Near Field Communication.
Quando questa unità viene registrata nell'access point wireless e lo
smartphone viene connesso all'access point wireless, si ottiene una
connessione a un access point wireless. Tutte le altre sono connessioni
dirette.
1 Avviare l'applicazione per smartphone “Image App”.
2 Sfiorare lo smartphone sull'area di questa unità
quando viene visualizzato sullo schermo dello
smartphone un messaggio che avvisa di sfiorare il
segno NFC del dispositivo.
Sfiorare [SI] sullo schermo di questa unità, quindi procedere con la
connessione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo dello
smartphone.
Quando la connessione è completata, le immagini di questa unità
vengono visualizzate sullo schermo dello smartphone.
Se l'unità non viene riconosciuta neanche sfiorando lo smartphone,
cambiare posizione e provare di nuovo.
Non è possibile utilizzare la funzione NFC sullo smartphone in uso se non
viene visualizzato un messaggio che avvisa di sfiorare il segno NFC di
questo dispositivo. Provare metodi di connessione diversi.
Passaggio 3
Connessione a Wi-Fi
Quando connesso a un access point
wireless (router wireless LAN)
[Impos Wi-Fi] # [Imposta AP wireless]
[Impos Wi-Fi] # [Imposta AP wireless]
A [Elimina]
B [ESCI]
A [Elimina]
B [ESCI]
Quando connesso a uno
smartphone
[Impos Wi-Fi] # [Connessione diretta]
Connessione tramite NFC
SQC0012~Wi-FiGuide_ita.fm 1 ページ 2013年12月19日 木曜日 午後1時11分

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V750 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V750 in de taal/talen: Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 0,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info