Verklein
Vergroot
Przewodnik podłączania do
sieci Wi-Fi
Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)
Nr modelu HC-W850/HC-W858/HC-W850M
HC-V750/HC-V757/HC-V750M
HC-V550/HC-V550M/HC-V250
Aby można było podłączyć to urządzenie do smartfona, należy zainstalować aplikację “Image App” na smartfonie.
1 [Android]: Wybierz “Google Play™ Store”.
[iOS]: Wybierz “App Store
SM
”.
2
Wprowadź “Panasonic Image App” do okna wyszukiwarki.
3 Wybierz “Panasonic Image App” i zainstaluj program.
Kamera nie może być wykorzystywana do podłączania do
publicznych sieci bezprzewodowych LAN.
Punkt 1
Zainstaluj “Image App”
Punkt 2
Sprawdzanie metody podłączania Wi-Fi
®
Punkt 3
Podłączanie do Wi-Fi
POLSKI
Aby używać funkcji Wi-Fi
®
, podłącz kamerę do bezprzewodowego punktu dostępowego lub smartfona przez Wi-Fi.
W tym przewodniku opisano połączenie z siecią Wi-Fi, które pozwala korzystać z [Zdalne ster.].
A [Zdalne ster.]
B [Monitor. dziecka]
C [Dom.monitor]
D [Historia]
E [Odtw. DLNA]
F [Kopiowanie]
G [Live Cast]
H [Konfig.Wi-Fi]
Więcej informacji o konfiguracji i obsłudze
tego urządzenia można znaleźć w instrukcji
obsługi (format PDF).
Więcej informacji o konfiguracji i obsłudze
bezprzewodowego punktu dostępowego lub
smartfona można znaleźć w instrukcji
obsługi.
Punkt 1
Zainstaluj “Image App”
Wymagane jest środowisko umożliwiające połączenie z siecią.
Punkt 2
Sprawdzanie metody podłączania Wi-Fi
®
Sprawdź używane bezprzewodowy punkt dostępowy i smartfon.
Podczas podłączania do
bezprzewodowego punktu dostępowego
(bezprzewodowy router sieci LAN)
Podczas podłączania do smartfona
1 Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy jest
zgodny ze standardem IEEE802.11b/g/n.
Przejdź do 2 po potwierdzeniu zgodności.
2 Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy jest
zgodny ze standardem WPS*.
Zgodny ze standardem WPS:
Przejdź do A [Łatwe połączenie (WPS)] w punkcie 3
Niezgodny z technologią WPS:
Przejdź do B [Wyszukiwanie] w punkcie 3
* WPS to skrót od Wi-Fi Protected Setup™.
Przejdź do C [Połączenie bezpośrednie] w punkcie 3
Android oraz Google Play są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google, Inc.
App Store jest znakiem towarowym usługi Apple Inc.
Znaki “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” oraz “WPA2” są znakami lub zarejestrowanymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
Kod QR jest zarejestrowanym znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED.
A [Łatwe połączenie (WPS)]
1 Naciśnij przycisk Wi-Fi na tym urządzeniu i skonfiguruj
sieć Wi-Fi.
2 Dotknij tej części, na której nie są
wyświetlane bezprzewodowe
punkty dostępowe.
3 Dotknij [Łatwe połączenie (WPS)].
4 Ustaw ikonę bezprzewodowego
punktu dostępowego na
oczekiwanie na WPS.
Po uzyskaniu połączenia na ekranie urządzenia wyświetlony
zostanie komunikat.
5 Dotknij [Zdalne ster.], i uruchom aplikację
“Image App” na smartfonie.
Po uruchomieniu połączenia, obrazy zapisane w kamerze są
wyświetlane na ekranie smartfona.
B [Wyszukiwanie]
Więcej informacji o konfiguracji i wyświetlaniu ustawień bezprzewodowego
punktu dostępowego można znaleźć w instrukcji obsługi.
1 Naciśnij przycisk Wi-Fi na tym urządzeniu i skonfiguruj
sieć Wi-Fi.
2 Dotknij tej części, na której nie są
wyświetlane bezprzewodowe
punkty dostępowe.
3 Dotknij [Wyszukiwanie].
Więcej informacji o konfiguracji tego urządzenia,
gdy wybrano [Manualne ustaw.] można znaleźć w
instrukcji obsługi (format PDF).
4 Dotknij ikony bezprzewodowego punktu dostępowego,
do którego chcesz się podłączyć.
Dotknij [ZATW.].
Jeśli nie jest ustawiony klucz szyfrujący (hasło), połączenie zostaje
nawiązane i zostaje wyświetlony komunikat.
5 (Jeśli jest ustawiony klucz szyfrujący (hasło))
Wprowadź klucz szyfrujący (hasło) bezprzewodowego
punktu dostępowego.
Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków można znaleźć w
instrukcji obsługi (format PDF).
Po wprowadzeniu hasła dotknij [Zatw.].
6 Dotknij [Zdalne ster.], i uruchom aplikację “Image App”
na smartfonie.
Po uruchomieniu połączenia, obrazy zapisane w kamerze są wyświetlane
na ekranie smartfona.
C [Połączenie bezpośrednie]
1 Naciśnij przycisk Wi-Fi na tym urządzeniu i skonfiguruj
sieć Wi-Fi.
2 Dotknij [Zmień typ połączenia] i wybierz [Kod QR].
Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony kod QR.
3 Uruchom na smartfonie aplikację “Image App”.
4 Wybierz [QR code] na smartfonie i zeskanuj kod QR
wyświetlany na ekranie urządzenia.
Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem iOS, wykonaj następujące
czynności:
1 Na ekranie profilu w “Image App” wybierz opcję umożliwiającą
instalację aplikacji, a następnie przeprowadź instalację, postępując
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2 Naciśnij przycisk home, aby zamknąć wyświetlany ekran.
3 Wybierz nazwę sieci (SSID) kamery z ustawień Wi-Fi na smartfonie, a
następnie uruchom “Image App”.
Po uruchomieniu połączenia, obrazy zapisane w kamerze są wyświetlane
na ekranie smartfona.
Ta funkcja może być używana z urządzeniem zgodnym z NFC z systemem
Android (wersja 2.3.3 lub nowsza). (Poza niektórymi modelami)
NFC to skrót od Near Field Communication.
Jeśli urządzenie jest zarejestrowane w bezprzewodowym punkcie
dostępowym i smartfon jest podłączony do bezprzewodowego punktu
dostępowego typ połączenia to połączenie z punktem dostępowym.
Wszystkie inne to połączenia kierunkowe.
1 Uruchom na smartfonie aplikację “Image App”.
2 Dotknij smartfonem miejsca oznaczonego znakiem
na urządzeniu, gdy na ekranie smartfonu zostanie
wyświetlony komunikat o dotknięciu znaku NFC na
urządzeniu.
Dotknij [TAK] na ekranie urządzenia i kontynuuj nawiązywanie połączenia,
kierując się instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona.
Po uruchomieniu połączenia, obrazy zapisane w kamerze są wyświetlane
na ekranie smartfona.
Jeżeli kamera nie została rozpoznana, spróbuj przyłożyć smartfon
ponownie w nieco innej pozycji.
Funkcji NFC nie można używać na smartfonie, jeśli komunikat o
dotknięciu znaku NFC na urządzeniu nie jest wyświetlany. Wypróbuj inne
metody połączeń.
Punkt 3
Podłączanie do Wi-Fi
Podczas podłączania do
bezprzewodowego punktu dostępowego
(bezprzewodowy router sieci LAN)
[Konfig.Wi-Fi] # [Ustaw. pkt dost. bezprzew.]
[Konfig.Wi-Fi] # [Ustaw. pkt dost. bezprzew.]
A [Usuń]
B [WYJ.]
A [Usuń]
B [WYJ.]
Podczas podłączania do smartfona
[Konfig.Wi-Fi] # [Połączenie bezpośrednie]
Podłączanie za pomocą NFC
SQC0015~Wi-FiGuide_pol.fm 1 ページ 2013年12月26日 木曜日 午後1時50分

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V750 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V750 in de taal/talen: Polski als bijlage per email.

De handleiding is 0,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info