Verklein
Vergroot
Gids voor Wi-Fi-verbinding
High Definition videocamera
Modelnr. HC-W850/HC-W858/HC-W850M
HC-V750/HC-V757/HC-V750M
HC-V550/HC-V550M/HC-V250
Om dit toestel met de smartphone te verbinden, moet “Image App” in de gebruikte smartphone geïnstalleerd worden.
1 [Android]: Selecteer “Google Play™ Store”.
[iOS]: Selecteer “App Store
SM
”.
2 Voer “Panasonic Image App” in het zoekvak in.
3 Selecteer “Panasonic Image App” en installeer het.
Dit toestel kan niet gebruikt worden om de verbinding op een
openbaar draadloos LAN tot stand te brengen.
Stap 1
Installeer de “Image App
Stap 2
Bevestig de Wi-Fi
®
verbindingsmethode
Stap 3
Breng de verbinding met Wi-Fi tot stand
NEDERLANDS
Om de Wi-Fi
®
-functie te kunnen gebruiken, moet een verbinding tussen dit toestel en een draadloos
toegangspunt of smartphone via Wi-Fi tot stand gebracht worden.
Deze gids verstrekt een uitleg over de Wi-Fi-verbinding waarvoor de [Afst. Bedien.] gebruikt kan worden.
A [Afst. Bedien.]
B [Babymonitor]
C [Huis monitor]
D [Geschiedenis]
E [Afsp. DLNA]
F [Kopieer]
G [Live zenden]
H [Wi-Fi setup]
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-
formaat) van dit toestel voor details over de
instelling/werking van dit toestel.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
apparaat dat gebruikt wordt voor details
over de instelling/werking van het draadloze
toegangspunt of de smartphone.
Stap 1
Installeer de “Image App”
Er wordt een omgeving vereist waarmee verbinding met het netwerk gemaakt kan worden.
Stap 2
Bevestig de Wi-Fi
®
verbindingsmethode
Bevestig het draadloze toegangspunt en de smartphone die gebruikt worden.
Aansluiten op een draadloos
toegangspunt (draadloze LAN-router)
Verbinding met een smartphone
maken
1 Controleer of het draadloze toegangspunt compatibel
is met IEEE802.11b/g/n.
Ga verder met 2 nadat de compatibiliteit bevestigd is.
2 Controleer of het draadloze toegangspunt compatibel
is met WPS*.
Compatibel met WPS:
Ga verder met A [Easy Connection (WPS)] van Stap 3
Niet compatibel met WPS:
Ga verder met B [Zoeken] van Stap 3
* WPS is een afkorting van Wi-Fi Protected Setup™.
Ga verder met C [Directe verbinding] van Stap 3
Android en Google Play zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google, Inc.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” en “WPA2” zijn merken of gedeponeerde merken van Wi-Fi Alliance.
QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.
A [Easy Connection (WPS)]
1 Druk op dit toestel op de Wi-Fi-knop en stel Wi-Fi in.
2 Raak het deel zonder weergave van
een draadloos toegangspunt aan.
3 Raak [Easy Connection (WPS)] aan.
4 Zet het draadloze toegangspunt op
wachten op WPS.
Er wordt een bericht op het scherm van het toestel weergegeven
als de verbinding volledig tot stand gebracht is.
5 Raak [Afst. Bedien.] en start de applicatie van
de smartphone “Image App”.
Als de verbinding volledig tot stand gekomen is, worden de
beelden van dit toestel op het scherm van de smartphone weergegeven.
B [Zoeken]
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat gebruikt wordt
voor details over de instelling en de weergave van het draadloze
toegangspunt.
1 Druk op dit toestel op de Wi-Fi-knop en stel Wi-Fi in.
2 Raak het deel zonder weergave van
een draadloos toegangspunt aan.
3 Raak [Zoeken] aan.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)
van dit toestel voor details over de instelling
wanneer [Handmatige Input] geselecteerd is.
4 Raak het draadloze toegangspunt
aan waarmee verbinding gemaakt moet worden.
Raak [ENTER] aan.
Als geen encryptiecode (password) ingesteld is, is de verbinding volledig
tot stand gebracht en wordt een bericht weergegeven.
5 (Wanneer een encryptiecode (password) aanwezig is)
Voer de encryptiecode (password) van het draadloze
toegangspunt in.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor details over de
invoering van karakters.
Als de invoering voltooid is, raak dan [Enter] aan.
6 Raak [Afst. Bedien.] en start de applicatie van de
smartphone “Image App”.
Als de verbinding volledig tot stand gekomen is, worden de beelden van
dit toestel op het scherm van de smartphone weergegeven.
C [Directe verbinding]
1 Druk op dit toestel op de Wi-Fi-knop en stel Wi-Fi in.
2 Raak [Wijzig het type verbinding] aan en selecteer [QR
code].
De QR-code wordt op de scherm van dit toestel weergegeven.
3 Start de toepassing “Image App” van de smartphone.
4 Selecteer [QR-code] op de smartphone en scan de QR-
code die op het scherm van dit toestel weergegeven
wordt.
Als een iOS-toestel gebruikt wordt, handel dan als volgt:
1 Selecteer de optie die u in staat stelt de app op het profielscherm
van de “Image App” weer te geven en volg de instructies op het
scherm om de installatie te voltooien.
2 Druk op de home-knop om het weergegeven scherm te sluiten.
3 Na de netwerknaam (SSID) van dit toestel geselecteerd te hebben, start
u vanaf de Wi-Fi-instelling van de smartphone de “Image App”.
Als de verbinding volledig tot stand gekomen is, worden de beelden van
dit toestel op het scherm van de smartphone weergegeven.
Deze functie kan gebruikt worden met een NFC-compatibel apparaat met
Android (besturingsomgeving versie 2.3.3 of nieuwer) (met uitzondering van
bepaalde modellen).
NFC is een afkorting van Near Field Communication.
Als dit toestel in het draadloze toegangspunt geregistreerd is en de
smartphone verbinding gemaakt heeft met het draadloze toegangspunt, is
het resultaat een draadloze toegangspuntverbinding. Alle andere zijn
rechtstreekse verbindingen.
1 Start de toepassing “Image App” van de smartphone.
2 Raak de smartphone aan op van dit toestel als een
bericht op het scherm van de smartphone verschijnt
met de opdracht om het NFC-merk van het apparaat
aan te raken.
Raak op het scherm van dit toestel [JA] aan en ga verder met de
verbinding door de instructies op het scherm van de smartphone te
volgen.
Als de verbinding volledig tot stand gekomen is, worden de beelden van
dit toestel op het scherm van de smartphone weergegeven.
Als het toestel zelfs niet herkend wordt wanneer de smartphone
aangeraakt wordt, verander dan de posities en probeer het opnieuw.
De NFC-functie kan niet op de gebruikte smartphone gebruikt worden als
geen bericht weergegeven wordt met de opdracht om het NFC-merk van
het apparaat aan te raken. Probeer dan andere verbindingsmethoden.
Stap 3
Breng de verbinding met Wi-Fi tot stand
Aansluiten op een draadloos
toegangspunt (draadloze LAN-
router)
[Wi-Fi setup] # [Draadl. toegangspunt inst.]
[Wi-Fi setup] # [Draadl. toegangspunt inst.]
A [Wissen]
B [STOP]
A [Wissen]
B [STOP]
Verbinding met een smartphone
maken
[Wi-Fi setup] # [Directe verbinding]
Verbinden met gebruik van NFC
SQC0013~Wi-FiGuide_dut.fm 1 ページ 2013年12月19日 木曜日 午後6時53分

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V750 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V750 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info