Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/29
Pagina verder
30
SQT0145 (TUR)
Batarya ile ilgili notlar
EMC Elektrik ve manyetik
uyumluluğu
Bu sembol (CE) teknik özellikler etiketinde
bulunur.
Ürün tanımlama işareti
Güvenlik Bilgileri
UYARI:
Yangı n, elektrik çarpması ve ürün hasarı
riskini azaltmak için,
Cihazı yağmura, neme, sıvı damlamasına
veya sıçramasına maruz bırakmayın.
Cihazın üzerine vazo gibi sıvı ile dolu
objeler koymayın.
Yalnızca önerilen aksesuarları kullanın.
Kapakları çıkarmayın.
Bu cihazı kendiniz tamir etmeyin. Servis
ve onarım işlemleri yetkili servis personeli
tarafından yapılmalıdır.
DİKKAT!
Yangı n, elektrik çarpması ve ürün hasarı
riskini azaltmak için,
Bu cihazı kitaplık, gömme dolap veya
etrafı çevrili dar bir yere kurmayın veya
yerleştirmeyin. Cihazın iyi
havalandırılmasını sağlayın.
Gazete, masa örtüsü, perde ve benzeri
öğelerin bu cihazın havalandırma
deliklerini tıkamamasına dikkat edin.
Cihazın üzerine yanan mum gibi açık alev
kaynakları yerleştirmeyin.
Elektriği kesmek için elektrik fişi prizden
çekilir. Cihazı elektrik fişini hemen prizden
çekebilecek şekilde kurun.
Uyarı
Yangı n, patlama ve yaralanma tehlikesi.
60 oC üzerinde ısıya maruz bırakmayın,
ateşe atmayın ya da parçalara ayırmayın.
DİKKAT
Batarya yanlış takılırsa patlama tehlikesi
vardır. Sadece üretici tarafından
onaylanan tipte batarya kullanın.
Bataryaları elden çıkarırken, lütfen yerel
yetkililer veya satıcınız ile temasa geçerek
uygun atık bertaraf yöntemi konusunda
bilgi alın.
Ürün Konum
Yüksek
Çözünürlüklü Video
Kamera
Batarya yuvası
AC Adaptör Alt
HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0145_tur.book 30 ページ 2014年1月15日 水曜日 午後3時43分
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V750 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V750 in de taal/talen: Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 3,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info