Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/29
Pagina verder
30
SQT0148 (DAN)
Om batteriet
EMC elektrisk og magnetisk
kompatibilitet
Dette symbol (CE) findes på typepladen.
Produktidentifikationsmærkning
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL:
For at mindske risikoen for brand, elektrisk
stød og produktskader
Denne enhed må ikke udsættes for regn,
fugt, dryp eller plask.
Der må ikke anbringes genstande fyldt
med væsker, f.eks. vaser, oven på
enheden.
Brug kun det anbefalede tilbehør.
Dæksler må ikke fjernes.
Du må ikke selv reparere denne enhed.
Der henvises til kvalificeret
servicepersonale.
FORSIGTIG!
For at mindske risikoen for brand, elektrisk
stød og produktskader
Du må ikke installere eller anbringe denne
enhed inden i en bogreol, et indbygget
skab eller andre lukkede rum. Sørg altid
for, at enheden har god ventilation.
Enhedens ventilationsåbninger må ikke
dækkes til med aviser, duge, gardiner eller
lignende genstande.
Der må ikke anbringes åben ild, f.eks.
tændte stearinlys, oven på enheden.
Netstikket er den frakoblende enhed.
Installér enheden, så netstikket hurtigt kan
tages ud af vægkontakten eller lignende.
Advarsel
Antændings- eksplosions- og
forbrændingsfare. Må ikke skilles ad,
opvarmes til over 60 oC eller brændes.
ADVARSEL!
Der er fare for eksplosion, hvis batteriet
ikke udskiftes korrekt. Det må kun
udskiftes med samme type som anbefalet
af fabrikanten.
Når du bortskaffer batterierne, skal du
rette henvendelse til de lokale
myndigheder eller din forhandler. Her kan
du få oplysninger om, hvordan du
bortskaffer batterierne.
Produkt Sted
Højdefinitions
videokamera
Batteriholder
Lysnetadapter Bund
HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_dan.book 30 ページ 2014年1月10日 金曜日 午前9時17分
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V750 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V750 in de taal/talen: Dansk als bijlage per email.

De handleiding is 3,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info