513377
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/50
Pagina verder
2
TABLE DES MATIÈRES __________________________________________________________________ 2
1 UTILISATION DU LOGICIEL GPS_________________________________________________________ 3
1.1 Réglage de la destination ____________________________________________________________ 3
1.1.1 Adresse _________________________________________________________________________ 4
1.1.2 POI _____________________________________________________________________________ 7
1.1.3 POI le plus proche ________________________________________________________________ 10
1.1.4 Favoris _________________________________________________________________________ 12
1.2 Navigation ________________________________________________________________________ 14
2 Utilisation de la carte _________________________________________________________________ 18
3 Menu du navigateur __________________________________________________________________ 21
4 Favoris _____________________________________________________________________________ 22
4.1 Ajout de favoris ___________________________________________________________________ 23
4.2 Utilisation des favoris ______________________________________________________________ 24
4.3 Gestion des groupes _______________________________________________________________ 26
5 Odomètre ___________________________________________________________________________ 27
6 Itinéraires __________________________________________________________________________ 28
7 Mode Nuit __________________________________________________________________________ 31
8 Enregistrement et réutilisation des trajets ________________________________________________ 32
9 Paramètres _________________________________________________________________________ 34
9.1 Conguration du GPS _______________________________________________________________ 35
9.1.1 Problèmes de conguration du GPS _________________________________________________ 37
9.2 Navigation ________________________________________________________________________ 39
9.3 TMC _____________________________________________________________________________ 43
9.4 Application _______________________________________________________________________ 45
9.4.1 Combinaisons de couleurs _________________________________________________________ 45
9.4.2 Clavier et caractères spéciaux ______________________________________________________ 46
9.4.3 Unités métriques et impériales _____________________________________________________ 48
9.4.4 Langue _________________________________________________________________________ 49
9.4.5 Sélection de régions ______________________________________________________________ 49
9.4.6 Combinaisons de couleurs des cartes _______________________________________________ 49
9.4.7 Sélection des types de POI _________________________________________________________ 49
871129200275 manual FR(ACT).indd 2 07-02-13 11:48
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Roadnavigator-RN99

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Roadnavigator RN99 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Roadnavigator RN99 in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 2,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Roadnavigator RN99

Roadnavigator RN99 Veelgestelde vragen - Nederlands - 2 pagina's

Roadnavigator RN99 Snelstart handleiding - Nederlands - 2 pagina's

Roadnavigator RN99 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 50 pagina's

Roadnavigator RN99 Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Roadnavigator RN99 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 50 pagina's

Roadnavigator RN99 Snelstart handleiding - English, Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info