513377
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
www.road-navigator.com
ON
/
OFF
Click on navigation
Klicken Sie Navigation
Klik op navigeer
Touchez/sélectionnez naviguen
Fully charge
Volledig opladen
Charger complètement
Switch on
Schalten Sie ein
Schakel aan
Allumez
QUICK START GUIDE
RoadNavigator
Tik op “Navigatie”
Klicken Sie “Navigation”
Touchez “Navigation”
Click on “Navigation”
Tik op “Applicatie” en “Taal”
Klicken Sie “Anwendung” und “Sprache”
Touchez “Logiciel” et “Langue”
Click on “Application” and “Language”
Tik op “Menu” en “Instellingen”
Klicken Sie “Menu” und “Einstellungen”
Touchez “Menu” et “Réglages”
Click on “Menu” and “Settings”
“Taal”
“Sprache”
“Langue”
“Language”
“Nederlands”
“Deutsch”
“Français”
“English”
Selecteer gewenste taal
(gesproken & geschreven)
Wählen Sie die Sprache
(Wort & Schrift)
Sélectionnez la langue
(parlé & écrit)
Select the language
(spoken & written)
Herstart
Wieder starten
Reprendre
Restart
Taal veranderen/Sprache ändern/Changer de langue/Change language
Basisnavigatie-instructies/Basis Navigationsanweisungen/Instructions basiques de navigation/Basic Navigation Instructions
1 2 3 4 5
2x
Basis Navigationsanweisungen (lesen Sie bitte das Handbuch
für weitere Details und weitere Navigationsmöglichkeiten)
1) Klicken Sie auf die Taste
auf der Karte.
eleiZ enerhafegna rehürf mu( esserdA fua nnad eiS nekcilK )2
zu sehen klicken Sie
).
3) Wählen Sie ein Land aus.
.nie ZLP redo noigeR ,tdatS red nemaN ned eiS nebeG )4
eiS nelhäw redo( nie nemanneßartS ned tztej eiS nebeG )5
Stadtzentrum).
neßartS netlhäwegsua ruz negnuzuerK eiS nennök tzteJ )6
suchen (oder wählen Sie ALLE).
driw noitagivaN eid dnu ereigivaN fua eiS nekcilK )7
automatisch gestartet.
Basisnavigatie-instructies (raadpleeg de handleiding voor
meer details en verdere navigatie-opties).
po kit fo unemdfooh teh ni neregivaN ne nekeoZ reetceleS )1
het zoekpictogram in de kaartweergave
.
egirov nav thcizrevo nee roov( serdA po kiT )2
zoekopdrachten klikt u op
).
3) Selecteer het land.
.edoctsop ed fo maanoiger fo -staalp ed un reetceleS )4
5)
.)MURTNEC reetceles fo( tliw neeh u raaw ni taarts ed anraad pyT
.taarts ed po kelp eredna fo gnisiurk nee anraad reetceleS )6
.nenekereb et sier wu mo neregivaN po ettolsnet kiT )7
Instructions basiques de navigation (reportez-vous au manuel
pour obtenir plus d’informations et découvrir les autres
lapicnirp unem el snad reugivan te rehcrehceR zennoitceléS )1
ou touchez l’icône de recherche dans la vue de carte
recherches précédentes, touchez l’icône
.)
3) Sélectionnez le pays.
.latsop edoc el uo noigér al ,elliv al etiusne zennoitceléS )4
uo( erdner suov zeved suov ùo eur al ed mon el zessisiaS )5
.)ELLIV-ERTNEC zennoitcelés
noitisop enu uo noitcesretni enu etiusne zennoitceléS )6
quelconque dans cette rue.
de votre itinéraire.
NL
DE
FR
Basic Navigation Instructions (please see the manual for
more details and further navigation options)
niaM eht morf etagivaN & dniF tceleS )1
Menu or Tap the search icon in map view
.
yrotsih a ees oT( sserddA paT )2
of previous searches click
).
3) Select the country.
.edoctsop ro eman noiger ro nwot eht tceles txeN )4
NWOT tceles ro( ot gniog era uoy teerts eht epyt nehT )5
CENTRE).
.teerts eht no erehwyna ro noitcesretni na tceles rehtie txeN )6
.detaluclac eb lliw yenruoj ruoy dna etagivaN pat yllaniF )7
UK
2
3
1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Roadnavigator-RN99

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Roadnavigator RN99 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Roadnavigator RN99 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Roadnavigator RN99

Roadnavigator RN99 Veelgestelde vragen - Nederlands - 2 pagina's

Roadnavigator RN99 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 50 pagina's

Roadnavigator RN99 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 50 pagina's

Roadnavigator RN99 Gebruiksaanwijzing - Français - 50 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info