Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
The JA-80V LAN / PSTN line communicator - 3 - MKA51202
Function Sequence Options Factory default
Selection of events to report by
phone call
83 M ec x
x=1 report, x=0 no report
M5 & 6 alarms by SMS and call + Set/Unset
by SMS
M7 alarms by call
M8 technical faults by SMS (to installer)
SMS/phone call communication
checking period
84 hhmm
hhmm = hours and minutes in range from
00:00 to 24:00
(The time to wait after the last SMS/phone call
report before performing an SMS/phone
communication check)
24:00
SMS text editing*
Texts can be edited by Comlink software or by SMS instruction:
code TXT n,text,n,text... or by www.GSMLink.cz
via Internet
see 5.4
Enable reporting to phones 80 x
x=0 disabled
x=1 enabled (all programmed by 82.. & 83..)
x=2 enabled without reporting
setting/unsetting by users 41 to 50 (codes,
cards & key-fobs) and master code
setting/unsetting
x=3 only if ARC1 is not responding
x=4 only if ARC1 is not responding
x=1
enabled
Phone number for instant remote
access
902 xx..x 0
xx..x = tel. number (max.20 digits) erased
Remote access 903 x
x=0 disabled
x=1 enabled (by phone and Internet)
enabled
Forwarding of incoming SMSes 926 x
x=0 no, x=1 yes = if the incoming text is not an
SMS instruction it will be forwarded to the first
programmed number in memories M1 to M8
yes
Reaction to incoming calls 904 x
x=0: no reaction
x=1 to 8: answers after 1 to 8 rings
x=9: answers after the 2
nd
call
answers after 5 rings (25s)
Initialisation of GSMLink
communication
913 initialises communication to GSMLink
Tel. number to initialise GSMLink
communication
914 xx..x 0
xx..x = tel. number (max.20 digits) erased
Tx SMS center tel. number
942 xx..x 0
xx..x = tel. number (max.20 digits)
erased
Rx SMS center tel. number
943 xx..x 0
xx..x = tel. number (max.20 digits)
erased
Testing reporting to an ARC 961 a
a=1=ARC1, a=2=ARC2
Test calls to a phone number 962 M M = tel. number memory from 1 to 8
Programming by SMS
System can be programmed remotely via SMS instruction code PRG seq, seq,... where seq is programming
sequence set also from the keypad (e.g. 8080 PRG 08080,201,# set the 10s exit delay)
Triggering LAN re-log-in 935 The communicator will log out of the LAN network and then re-log-in (DHCP update)
Communicator reset 98080 Resets to the factory default settings and erases all phone numbers
Automatic DHCP 930 x
x=0 disabled
x=1 enabled
enabled
Communicator IP address 931 xx..x
xx..x = IP address 12 digits (if automatic
DHCP disabled)
192.168.001.211
Network mask 932 xx..x
xx..x = network mask 12 digits (if automatic
DHCP disabled)
255.255.255.0
Network gateway address 933 xx..x
xx..x = IP address 12 digits (if automatic
DHCP disabled)
192.168.001.001
DNS IP address 934 xx..x
xx..x = IP address 12 digits (if automatic
DHCP disabled)
192.168.001.001
ARC main tel. number/IP address
01 a xx..x 0
ARC backup tel. number/IP
address
02 a xx..x 0
a=1=ARC1, a=2=ARC2, xx..x = IP address &
port for ARC1 – e.g. 01 2 8 192 168 001 123
08080 0 (8= signifies an IP address, it must
have 12 digits followed by a 5 digit port
number).
Tel. number for ARC2 (max.20 digits)
Entering 01p0 or 02p0 will erase the
number/address
erased
Installation (alarm system) ID for
ARC use
03 a zz..z 0
a=1=ARC1, a=2=ARC2, zz..z = ID number
max. 8 digits 0 to 9 and 1=A to 6=F
(hexadecimal number)
0000
Selecting the ARC protocol 04 a x
a=1 ARC1, a=2 ARC2
x=0 CID, x=1 IP CID
CID
Selection of events to report to
ARCs
05 a ec x
a=1 ARC1, a=2 ARC2
ec event code (see 5.26)
x=1 report, x=0 no report
all events are reported
Defining the delay before data is
resent to an ARC
06 a x
a=1 ARC1, a=2 ARC2
x=0 to 9 min. (0=immediately, without delay)
1 minute
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-80V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-80V in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info