Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
The JA-80V LAN/PSTN line communicator - 8 - MKA51202
Example: if gateway address is 192.168.33.1 enter:
933 192 168 033 001
Factory default setting: 192.168.001.001
5.22. DNS IP address
If DHCP is disabled (see 5.18) program the network DNS IP address
by:
934 xxx xxx xxx xxx
where:
xxx…x is the DNS address
Example: if the DNS address is 192.168.33.1 enter:
933 192 168 033 001
Factory default setting: 192.168.001.001
5.23. ARC phone numbers / IP addresses
Events can be reported to up to 2 ARCs (which can be independent or
ARC2 can work as ARC1’s backup). The communicator reports to
ARC1 via a LAN network using IP CID protocol and to ARC2 via the
phone line using CID protocol. This sequence serves to enter an
ARC’s main and backup IP addresses / phone numbers:
Main: 01 a xx....x 0
Backup: 02 a xx....x 0
where:
a 1=ARC1, 2=ARC2
xxx...x IP address and port for a=1 – entry format example:
01 2 8 192 168 001 123 08080 0
where 8 (auto-converts to #) signifies an IP address
which must have 12 digits and must be followed by the 5
digits of the port number (no separators)
tel. number (max. 20 digits) for a=2
To erase a tel. number / IP address enter: 01a0 or 02a0
If numbers / IP addresses are erased there will be no reporting to that
particular ARC
Notes:
the communicator first tries to send data to the main number /
address, if it is not successful it tries the backup
IP CID is a fast protocol and it also allows very frequent checking
of communication reliability with the ARC (e.g. every 5 minutes)
Contact ID protocol can be used with ARCs linked by standard
telephone lines (if they support Contact ID)
If your ARC does not allow IP CID protocols, please contact a
Jablotron distributor for details on how to update your ARC.
Another way of backing up communication to an ARC is a calling
report to a particular number (see 5.3). This way up to 8 groups of
events can be reported to an ARC. For this the ARC needs 8 phone
lines which can recognize caller ID. By calling a particular ARC tel.
number the communicator is communicating what happened (the
kind of event). The ARC can recognize what happened by knowing
which telephone line is being rung.. By caller ID recognition it also
knows what installation is reporting. The ARC does not answer the
incoming calls on these telephone lines, so this simple kind of
communication is free of charge. By using this method the ARC does
not send any confirmation back to the communicator that the report
was successfully received.
Factory default setting: all tel. numbers / IP addresses erased
5.24. Installation (alarm system) ID for ARC use
The installation’s ID number which is sent to an ARC with every report
can be programmed by:
03 a zz..z 0
where:
a 1=ARC1, 2=ARC2
zz..z installation ID number, max. 8 characters (0 to 9 and
1=A to 6=F - hexadecimal number)
Factory default setting: 0000 for both ARCs
5.25. Selecting the ARC communication protocol
To select the required communication protocol enter:
04 a x
where:
a 1=ARC1, 2=ARC2
x 0=Contact ID, 1= IP CID
Notes:
IP CID is the fastest of the above protocols and it also allows very
frequent checking of communication reliability with the ARC (e.g.
every 5 minutes)
Contact ID protocol can be used with ARCs linked by standard
telephone lines (if they support Contact ID)
If your ARC does not allow IP CID protocol, please contact a
Jablotron distributor for details on how to update your ARC.
Factory default setting: Contact ID for both ARCs
5.26. Selection of events to report to ARCs
The system recognizes 32 different types of events - see the following
table. This sequence allows you to select which events are reported to
which ARC.
05 a ec x
where a 1 = ARC1, 2 = ARC2
ec event code 01 to 32
x 0 = no report, 1 = report
Factory default setting: all events are reported
ec Event
01 Intruder alarm - instant
02 Intruder alarm - delayed
03 Fire alarm
04 Panic alarm
05 Number of permitted incorrect code-entries
exceeded
06 Alarm triggered during control panel power-up
07 Tamper alarm
08 End of tamper alarm
09 End of alarm indication
10 Alarm cancelled by user
11 Setting
12 Unsetting
13 Partial setting
14 Codeless setting
15 External communication fault
16 External communication restored
17 Fault
18 Fault no longer present
19 Mains dropout longer than 30 minutes
20 Mains dropout
21 Mains restored
22 Discharged battery
23 Battery OK
24 Switching to Service Mode
25 Leaving Service Mode
26 PGX ON/OFF
27 PGY ON/OFF
28 Radio communication jamming present
29 Internal communication fault
30 Internal communication restored
31 Communication test
32 Unconfirmed alarm
Besides the events listed above, the communicator also reports some
events which are not selectable here (e.g. the annual inspection
request if enabled in the control panel = CID 1393)
5.27. Defining the delay before data is resent to an ARC
The communicator tries to send reports to the main number / IP
address, and if unsuccessful it then tries the backup number. If still
unsuccessful, it then tries to re-send the data to both the ARCs again
as before, but after a period defined by:
06 a t
where: a 1 = ARC1, 2 = ARC2
t is the period: 0=immediately, 1 to 9 = 1 to 9 minutes
Factory default setting: 1 min. for both ARCs
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-80V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-80V in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info