Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
The JA-80V LAN / PSTN line communicator - 2 - MKA51202
the instruction texts are not case-sensitive and only ASCII characters
are allowed
only one instruction can be in an instruction SMS
a setting/unsetting instruction starting with the service code will only
be performed if setting/unsetting with the service code is enabled in
the control panel (to protect against unauthorized setting/unsetting
by installers)
if there is any other text in the instruction not separated by “%”, the
instruction will not be performed
if you are sending an instruction and you are not sure whether any
other text will be automatically added to the SMS (for example, when
using an SMS internet gate) type the instruction as: %code
instruction%%
no other device receiving SMSes can be connected to the same
telephone line as the communicator.
3.3. Toll-free remote control by unanswered calls from pre-
authorized phones
If the telephone line provides CLIP protocol caller ID, then a limited
number of system functions can be activated remotely by calling the
system from pre-authorized phones and terminating calls before the
system answers. This way limited control of the system is free of call
charges. It is possible to pre-authorize phone numbers stored in
memories M1 to M8 (also used for event reporting – see 4).
To pre-authorize a telephone number store at the end of the
number and follow it by a single digit (1, 2, 3, 8 or 9) – see the notes in
section 4.
If this number calls, the communicator generates “ digit“ after the
first ring (as if it had been entered manually on the system keypad).
This toll-free remote control by unanswered calls enables the following
functions according to the digit stored at the end (after the ) of the tel.
number in memory:
1 setting the complete system (= ABC keypad button)
2 setting section A (= A button)*
3 setting sections A & B or B (= B button)*
8 PGX turns on for 2 sec. (if PGX is programmed for the pulse
function)
9 PGY turns on for 2 sec. (if PGY is programmed for the pulse
function)
Notes:
if a phone sends no caller identification data it cannot be used for
this type of remote control by phone
if phone calls end before the control panel answers, remote control is
for free
a phone which is pre-authorized for toll-free remote control can also
temporarily authorize its keypad to fully operate the system (see
3.1) – just let it ring until the control panel answers the call
if it is desired that the phone which is authorized for toll-free remote
control should not receive event reports, then turn the reports off
for that tel. number (see 5.3).
setting (arming) with 1,2 and 3 will work only if enabled in the
control panel
4. Reporting to phones
The communicator can report events occurring in the Oasis system by
sending SMS reports (if the telephone line supports CLIP protocol SMS
transfer) and/or by calling phone numbers with an acoustic signal (mostly
used as audible notification of an SMS to be read). Reporting can be
programmed for up to 8 phone numbers.
The most frequently desired reports are already assigned to the
telephone number memories by factory-default, so you only need to
program tel. numbers to the particular memories which have the desired
reports already assigned. If desired, other events can be reported to the
number too, i.e. the list of event reports assigned to the number can be
changed (see 5.3)
Factory-default reports assigned to the numbers M1 to M8
M Reports
1
2
Alarms and faults by SMS
3
4
A
larms and faults b
y
SMS +
p
hone call
(
if
y
ou answer the
5
6
A
larms b
y
SMS + a
p
hone call, with Settin
g
/Unsettin
g
7
Alarms by phone call (if you answer the call you hear a
siren sound)
8 Technical fault by SMS (suitable for an installer)
To program phone numbers to the M memories, enter the following
sequence while in Service mode:
81 M xxx...x 0
where: M is memory 1 to 8
xxx...x is a phone number (max. 20 digits)
Example: entering 81 5 777 777 777
0 will store the number
777777777 in memory M5 (Alarms will be reported by SMSes + phone
calls, Setting/Unsetting and faults only by SMS)
To erase a number from memory M enter: 81 M 0
Notes:
international phone numbers have to start the same way as if you call
them from the phone line which is connected to the communicator.
SMS report text consists of: installation name, event name, number
and name of the event source (device or code), date and time. Example:
“Report from your alarm: setting 47: device Time 01.08. 11:27
if other events or texts should be reported to a particular number,
change the communicator settings (see 5.3 and 5.4)
when storing tel. numbers, if you key in 7 after the last digit of the
phone number (the symbol is also stored) and continue with one
more digit (1, 2, 3, 8 or 9), then if this tel. number calls the system,
the system will behave as if ” digit“ had been keyed in just after the
first ring, i.e. as if it had been entered manually on the system
keypad – see section 3.3. Example: entering 81 5 777 777 777
79
0 authorizes calls from tel. number 777777777 to trigger output
PGY for 2 seconds (after the first ringing signal from this number the
9 command will be executed. The PGY output should be
programmed for a 2 sec. pulse function. This setting is suitable for
opening an electric door lock, automatic gate etc.
4.1. Programming
The most convenient programming is best done by a PC running
Comlink software or via the Internet and website: www.GSMLink.cz
or
by programming SMS – PRG sequence
Programming is also possible via the system keypad:
The control panel must be in Service mode - if it is not, enter 0
Service code (factory default: 8080) while the system is unset.
Enter the relevant programming sequences – see the following
description
To exit service mode press the # key
5. Programming sequences
Function Sequence Options Factory default
Language setting 981 xx
xx=01 to 17 where:
01=EN,02=CZ,03=SK,04=NL,05=DE,06=PL,0
7=DA,08=IT,09=PT,10=FI,11=NO,12=SV
13=FR, 14=HU, 15=RU, 16=TR, 17=SP
English
Tel. number programming for
reporting to telephones
81 M xx..x 0
M = memory 1 to 8
xx..x = tel. number (max.20 digits)
keying in 7 =
81 M 0 erases the number in memory M
all M1 to M8 erased
Selection of events to report by
SMS
82 M ec x
M = tel. number memory from 1 to 8
ec = event code (see 5.3)
M1 & 2 alarms by SMS
M3 & 4 alarms by SMS and call
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-80V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-80V in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info