Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
The JA-80V LAN / PSTN line communicator - 1 - MFJ55200_OS1
De JA-80V LAN / PSTN lijn kiezer
De kiezer is een component van het jablotron Oasis 80 systeem. Het is
ontworpen om in de behuizing van de centrale geplaatst te worden. Als
de kiezer zowel aan een PSTN lijn als een LAN (ethernet) verbinding
aangesloten is dan is het volgende mogelijk:
rapportage via SMS (tot max. 8 nummers)
rapportage via een oproep met een geluid signaal
rapportage naar een ARC (Automatic Receiving Centre ook
bekend als een Central Monetoring Station) max. 2 ARCs
afstand besturing en programmering via telefoon (autoriseer een
telefoon op afstand als een bedieningspaneel of via SMS
instructie)
op afstand besturen van apparaten in huis door middel van een
oproep van een geautoriseerde telefoon(Gratis met behulp van
een onbeantwoorde oproep)
op afstand besturen en beheren via internet
(www.GSMlink.cz)
De kiezer kan ook alleen an de PSTN lijn zitten of alleen een LAN
verbinding hebben. In dat geval zijn de volgende functies beschikbaar:
Alleen PSTN: Op afstand besturen met een telefoon,
rapportage via SMS of een oproep en rapportage naar max. 2
ARCs (via het CID protocol)
alleen LAN: Toegang op afstand via het internet, rapportage
via max. 2 ARCs (via het IP CID protocol)
1. Installatie in de centrale
Als U de kiezer apart heeft aangeschaft
moet deze als volgt worden
geïnstalleerd in de Oasis centrale:
a) De voeding van de centrale moet uit staan (zowel 220V als de
nood batterij)
b) Plaats de kiezer in de centrale op de juiste plek en gebruik de
bijgeleverde schroefjes om de kiezer vast te zetten. Verbind de
kiezer met de centrale met behulp van de digitale bus kabel.
c) Verbind de PSTN kabel met de telefoonlijn de telefoon moet
het CLIP (EN 300 089 V3.1.1) protocol ondersteunen met
nummerherkenning en SMS in tekst moet geactiveerd zijn. (neem
contact op met uw provider voor meer
informatie.
J
A
-
8
0
V
K
A
x
x
x
x
x
x
M
A
C
:
x
x
-
x
x
-
x
x
-
x
x
-
x
x
-
x
x
Ethernet - LAN
cable
Phone
line
Label with
codes
Ethernet status LED
ARC data status
ARC communication fault
OASiS
control panel
bus
JA-80V
Fig. 1 bedrading kiezer
2. Activeren van de kiezer voor de eerste
keer
Als de kiezer is geïnstalleerd in de
kiezer dan:
a) Houd een LAN (ethernet) kabel gereed
b) Schakel de voeding in van de centrale (220V en accu). De
groene LED van de kiezer zou moeten gaan branden = geen
gebeurtenissen te melden aan een ARC.
c) Als uw LAN netwerk niet is ingesteld met een DHCP server,
programmeer dan de ethernet netwerk parameters handmatig.
(zie 5.16).
d) Verbind de LAN kabel (10/100 Mbit). Als de communicatie met
het netwerk correct is zal de gele LED continu branden.
Als de LED gaat knipperen controleer
den de DHCP parameters, als de LED
uit gaat na 3 seconden knipperen is de
kiezer totaal niet verbonden met het
ethernet.
e) Als communicatie naar een ARC is gewenst, moeten de ARC
parameters ingesteld worden naar de ARC's specificaties
f) Sluit de behuizing van de centrale
3. kiezer functies voor de gebruiker
De volgende tekst beschrijft de functies die beschikbaar zijn voor de
gebruiker. De installateur behoort de gebruiker te wijzen hoe deze
functies te gebruiken in een bepaalde installatie.
3.1. Tijdelijk de toetsenbord van een telefoon autoriseren als
bedieningspaneel voor het systeem
Het is mogelijk om het systeem te bedienen via een tijdelijk
geautoriseerde telefoon. Dit gaat als volgt:
a) kies het nummer van het systeem
b) Na 25 seconden overgaan (instelbaar) neemt het systeem op met
een korte piep
c) toets een geldige toegangscode in op de telefoon (bv. 8080 of
1234 als de fabrieksinstellingen nog geldig zijn)
d) het toetsenbord van de telefoon functioneert nu als
bediningspaneel een audio signaal zal de status van het
systeem aangeven: 1 piep = Ingeschakeld, 2x piep =
uitgeschakeld, 3x piep = Service stand, 4x piep = ongeldige
invoer, sirene = alarm
e) het systeem kan nu worden bediend vanaf de telefoon op dezelfde
manier als van een bedieningspaneel inclusief commando's die
beginnen met (bijvoorbeeld 81 om de PGX uitgang te activeren)
f) Om deze modus te verlaten verbreek dan de verbinding (als
er gedurende 1 minuut geen invoer is wordt de verbinding
automatisch verbroken door de centrale)
N
o
t
i
t
i
e
s
:
ga niet te snel bij het invoeren, elke toets heeft tijd nodig om
verzonden en verwerkt te worden.
Een vaste telefoon kan ook gebruikt worden op dezelfde
manier. (de telefoon moet toon kiezen gebruiken)
Elke keer als de verbinding wordt gemaakt moet de telefoon
opnieuw geautoriseerd worden met de code die eerder is
genoemd omdat het toestel alleen geautoriseerd is tijdens de
verbinding met het systeem.
3.2. SMS instructieset voor afstand besturing systeem
De telefoonlijn die verbonden is met de centrale wordt gebruikt om
SMS berichten op te ontvangen maar moet het CLIP protocol
ondersteunen voor het verzenden en ontvangen van SMS berichten in
tekst formaat om van deze functie gebruik te kunnen maken. De SMS
berichten parameters moeten worden ingesteld. Zie 5.10 en 5.11.
Alle binnenkomende SMS berichten worden gecontroleerd door de
kiezer voor instructies voor het systeem en deze worden dan
uitgevoerd. Elke instructie moet aan de volgende voorwaarden
voldoen:
code instructie
(geldige code spatie instructie)
geldige code = een geldige code van het systeem (bv. 8080, 1234
enz.)
De standaard instructieset vanuit de fabriek (instelbaar zie 5.3)
Instructie
Functie
Notitie
SET
inschakelen
In en uitschakelen op dezelfde manier
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-80V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-80V in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info