Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
The JA-80V LAN/PSTN line communicator - 9 - MKA51202
5.28. ARC communication checking period
The time to wait after the last report sent to an ARC before performing
an ARC communication check is set by this sequence. The
communication-checking event code is 31 (see 5.26). This sequence
programs how often the communication check is performed:
07 a hhmm
where
a 1 = ARC1, 2 = ARC2
hh hours
mm minutes
Notes:
Checking reports are not sent in service mode
IP CID protocol allows very frequent checking of ARC
communication (e.g. every 5 minutes).
Factory default setting: 24 hours after the last report – for both ARCs
5.29. Enable ARC reporting (ARC2 backs up ARC1)
This sequence allows reporting to ARCs to be switched on/off and also
enables ARC2 to backup ARC1:
00 a x
where
a 1=ARC1, 2=ARC2
x 0=off, 1=on, 2= ARC2 backs up ARC1 (2 can only be
entered for ARC2)
Note: if ARC2 backs up ARC1 then it will only receive data if it is not
possible to deliver it to ARC1. A report containing “Communication
fault to ARC1” is then sent to ARC2 together with the first report to
ARC2.
Factory default setting: both ARCs = off
5.30. Recording reports sent to ARCs in the control panel
memory
This sequence enables the recording of every report successfully
communicated to ARCs in the control panel’s internal memory.
080 enabled
081 disabled
Note: it is recommended not to record reports sent to ARCs but to
enable the indication of ARC communication faults (see 5.31). This
saves a significant amount of control panel memory. The system
initially assumes that every report is successfully delivered to ARCs,
but if a report is not successfully delivered within 110 seconds of
transmission, then a communication fault will be indicated and
recorded.
Factory default setting: enabled
5.31. Indicate an ARC communication fault if a report is not
successfully received within 110 sec of transmission
Enables the indication and recording of a communication fault if a
report is not successfully delivered to an ARC within 110 seconds of its
transmission.
090 communication faults not indicated
091 communication faults indicated
Notes:
The communicator continues trying to send information to an ARC
even after a communication fault has been indicated (after the data
has been delivered, communication fault indication stops).
For communication-checking reports the delivery time limit
(confirmation from the ARC) is 300 minutes. But if any other report is
sent to the ARC it must be confirmed within 110 seconds (otherwise
a communication fault will be indicated)
Factory default setting: communication faults not indicated
5.32. IP address for data transmission
The communicator supports transmission of the special data (e.g.
visual information for the img.jablotron.com ) from the system to set IP
address, which can be set by following sequence:
013 xx..x 0 where:
xxx...x is IP address and port – set in format as shown in the
example:
01 3 8 192 168 021 123 08080 0
8 insert # character, to identify the IP address which must
consist of 12 digits followed by 5 digits of the port
To erase the IP set 0130.
Factory default : IP address is set to 77.104.220.129 7070
(img.jablotron.com)
5.33. Locking the ARC settings
All settings which effect reporting to ARCs can be locked by a digital
code:
901 xx..x 0 where xx..x is an installer-defined locking code (4 to
8 digits)
Notes:
Exiting service mode after the locking code has been entered will
lock all the settings effecting ARC communication (see the
sequence list in section 5).
If ARC programming is locked, then it can be temporarily enabled
in service mode by entering 900 xx..x 0 where xx..x is the locking
code. It will then relock on exiting service mode.
The ARC settings can be permanently unlocked by entering 9010
while ARC programming is temporally enabled – see above. This
will erase the locking code.
Factory default setting: ARC settings unlocked
5.34. Engineer reset
The Engineer reset also requires the control panel firmware to be of
version KE60108 or higher. This feature is designed for ARC (Alarm
Receiving Centre) connection to satisfy the following requirements of
the DD243 standard: After a confirmed alarm has been triggered, the
control panel must switch to a disabled state. Switching to normal
operation is then only possible using a valid ARC access code. Until
then, the system remains completely disabled – no operation or
programming is possible even when in Maintenance or Service
mode.
An ARC access code can be entered:
GSMlink in the field used for remote code entry
SMS instruction
*
ARC-code_instruction
(e.g.
*
12345678 STATUS)
6. LAN network configuration
Each device in an Ethernet network (LAN, internet) has its own IP address
(e.g. 192.168.250.20). This address can either be a public or private one.
Before connecting the LAN network cable, setting up the LAN network
should be done – either by automatic DHCP or manually (see 5.18).
If automatic DHCP is used, contact your network supervisor and ask
him to make the network ready for the communicator. If he needs the
communicator MAC address you will find it on the label attached to the
communicator board.
Manual programming of the network parameters should be done by a
network supervisor who knows how to program these parameters.
7. Further guidance on the communicator
7.1. How the communicator sends reports
If there is a need to report an event (e.g. an alarm) then the
communicator:
sends data to ARC1, if used (the communicator tries the main IP
address, if unsuccessful then it tries the backup IP address).
Then it sends data to ARC2 in the same way if programmed as an
independent ARC. If ARC2 is programmed as the backup to ARC1
then the data will only be sent to it if transfer to ARC1 has been
unsuccessful.
Then the unit sends SMS reports (1
st
tel. number, 2
nd
tel. number ….8
th
tel. number)
Then the unit performs reporting by phone call (1
st
tel. number, 2
nd
tel.
number ….8
th
tel. number) – each programmed number is called once
whether the call has been answered or not
If all previous attempts to send data to ARCs have been unsuccessful,
the next attempts occur after the programmed repeat period (see
5.27).
If an alarm is cancelled by a user while it is being reported, any unsent
SMSes and unperformed call reports are cancelled, but the ARC still
gets a complete set of reports about events in the system.
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-80V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-80V in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info