Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
de was doen _19
02 DE WAS DOEN
TIJD BESPAREN:
SELECTIEKNOP
Druk op de knop Tijd besparen voor een minder lange wastijd. De
wastijd wordt verkort. U kunt de knop selecteren voor de programma’s
Katoen, Synthetisch, Jeans, Sportkleding en Babykatoen.
DE KNOP GELUID
UIT
Het geluid tijdens het programma kan worden uitgeschakeld. Wanneer
deze functie is geselecteerd, wordt het geluid van het hele programma
uitgeschakeld.
Wanneer het geluid is uitgeschakeld, licht de knop Geluid uit
op en wordt de indicator “Geluid uit” weergegeven op het
bedieningspaneel.
Wanneer het geluid weer wordt ingeschakeld, klinkt er een
zoemer en gaan de knop en de indicator “Geluid uit” op het
bedieningspaneel weer uit.
START/PAUZE:
SELECTIEKNOP
Druk op deze knop om het wasprogramma te starten of te pauzeren.
AAN/UIT-KNOP
Druk eenmaal op deze knop om de wasmachine in te schakelen. Druk
nogmaals op de knop om de wasmachine uit te schakelen.
Als de wasmachine langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder
dat er op knoppen wordt gedrukt, wordt de machine automatisch
uitgeschakeld.
11
12
10
9
WF8604FE-02613D_NL.indd 19 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:13
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info