Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
20_ de was doen
de was doen
Kinderslot
Met het kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen zodat het gekozen wasprogramma niet kan
worden gewijzigd.
In- en uitschakelen
Wanneer u het kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt u
tegelijkertijd voor ten minste 2 seconden op de knoppen
Temperatuur
en Spoelen. Het indicatielampje “Kinderslot
licht op wanneer het kinderslot is ingeschakeld.
Wanneer het kinderslot is ingeschakeld werkt alleen de
Aan/Uit-knop. Het kinderslot blijft ingeschakeld, zelfs
wanneer de machine uit en aan is gezet of wanneer het
snoer wordt losgekoppeld.
Geluid uit
U kunt het geluid tijdens alle programma’s uitschakelen. Wanneer deze functie is geselecteerd,
wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. Zelfs wanneer de machine herhaaldelijk
uit en aan wordt gezet, blijft het geluid uit.
In- en uitschakelen
Wanneer u het geluid wilt in- of uitschakelen drukt u op de knop Geluid uit. De indicator “Geluid
uit op het bedieningspaneel en de knop Geluid uit gaan branden wanneer deze functie is
geactiveerd.
Eindtijd
U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De
startvertraging is per heel uur instelbaar van 3 tot 19 uur. Het aangegeven uur is het tijdstip
waarop het programma klaar is.
1. Stel de wasmachine handmatig of automatisch in op het gewenste wasprogramma.
2. Druk meermalen op de knop Eindtijd om de vertragingstijd in te stellen.
3. Druk op de knop Start/Pauze. Het indicatielampje “Eindtijd gaat branden en de klok
begint af te tellen tot de ingestelde tijd.
4. Om de functie Eindtijd te annuleren drukt u op de Aan/Uit-knop en zet u de wasmachine
weer aan.
2 SEC.
WF8604FE-02613D_NL.indd 20 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:14
20

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info