Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
18_ de was doen
PROGRAMMA-
KEUZEKNOP
Leegpompen: voor het wegpompen van water uit de wasmachine
zonder te centrifugeren.
Centrifugeren: voor een keer extra centrifugeren om nog meer water te
verwijderen.
Spoelen + Centrifugeren: voor een was die alleen gespoeld hoeft te
worden, of voor het toevoegen van wasverzachter die tijdens het spoelen
moet worden toegevoegd.
SELECTIEKNOP
VOORWAS
Druk op deze knop om een voorwas toe te voegen. Voorwassen is alleen
beschikbaar bij:
Katoen, Synthetisch, Jeans, Sport kleding, Baby katoen, Donkere was
en Dagelijks programma.
EINDTIJD:
SELECTIEKNOP
Druk meermalen op deze knop om de beschikbare tijden voor uitstel van
de eindtijd bij langs te gaan (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar).
Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma klaar is.
SELECTIEKNOP
TEMPERATUUR
Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare
temperaturen te selecteren:koud water
, 30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C.
SPOELEN:
SELECTIEKNOP
Druk op deze knop om extra spoelbeurten toe te voegen. U kunt
maximaal vijf spoelbeurten instellen.
CENTRIFUGEREN:
SELECTIEKNOP
Druk meermalen op de knop om een van de beschikbare
centrifugesnelheden te selecteren.
WF8604
Spoelstop, , 400, 800, 1200, 1400 toeren/min
WF8602/WF8502
Spoelstop, , 400, 800, 1000, 1200 toeren/min
WF8600/WF8500
Spoelstop, , 400, 600, 800, 1000 toeren/min
WF8608/ WF8508
Spoelstop, , 400, 600, 800 toeren/min
Niet centrifugeren ”: na het leegpompen wordt de was in de trommel
niet gecentrifugeerd.
Spoelstop ”: het laatste spoelwater blijft in de machine. Voordat
u de was uit de machine kunt halen moet altijd eerst de machine
leegpompen of de was centrifugeren.
SELECTIEKNOP
WASOPTIES
Drukmeermalen op deze knop om een van de beschikbare wasopties te
selecteren:
Weken
Intensief
Makkelijk strijken
Weken
+
Intensief
Weken
+ Makkelijk strijken
Intensief
+
Makkelijk strijken
Weken
+ Intensief
+ Makkelijk strijken
uit
“Makkelijk strijken ”: gebruik deze optie om de was voor te bereiden
zodat het makkelijk gestreken kan worden.
“Intensief : druk op deze knop wanneer de was sterk bevuild is en
intensief gewassen moet worden. Elke cyclus van het programma wordt
verlengd.
Weken ”: gebruik deze optie om vlekken beter te verwijderen door
de was te laten weken.
De weekfunctie wordt na 13 minuten wassen uitgevoerd.
De weekfunctie duurt 30 minuten in zes fasen. Elke fase bestaat uit
een minuut draaien en vier minuten stilstaand weken.
De weekfunctie is alleen beschikbaar in combinatie met de volgende
programma’s: Katoen, Synthetisch, Jeans, Sportkleding, Babykatoen
en Dagelijks programma.
de was doen
4
5
6
7
3
2
8
WF8604FE-02613D_NL.indd 18 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:13
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info