Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
de was doen _21
02 DE WAS DOEN
Kleding wassen met behulp van de programmakeuzeknop
Met het automatische controlesysteem “Fuzzy Control” van Samsung maakt uw nieuwe
wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de
machine automatisch de juiste temperatuur, wastijd en snelheid in.
1. Draai de kraan open.
2. Druk op de Aan/Uit-knop.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te
vol.
5. Sluit de deur.
6. Stop wasmiddel, wasverzachter en voorwasmiddel (indien nodig) in de juiste vakjes.
Voorwas is alleen beschikbaar in combinatie met de programma’s Katoen, Synthetisch,
Sport kleding, Baby katoen, Donkere was en Dagelijks programma. Voorwassen is alleen
nodig als de kleding erg vuil is.
7. Gebruik de programmakeuzeknop om het geschikte programma voor de was te
kiezen. Katoen, Synthetisch, Jeans, Zijde & kant, Sport kleding, Fijne was, Wol, Handwas,
Baby katoen, Donkere was, Dagelijks programma en Kort programma. De bijbehorende
indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan aan.
8. Nu kunt u door op de juiste knoppen te drukken de wastemperatuur, het aantal keer
spoelen, de centrifugesnelheid en de starttijd instellen.
9. Druk op de knop Start/Pauze om het wasprogramma te beginnen. Het
procesindicatielampje gaat branden en de resterende tijd voor het programma wordt
weergegeven in het display.
Pauzeren
Binnen 5 minuten na het beginnen van een was, kan er was toegevoegd of uit de trommel
gehaald worden.
1. Druk op de knop Start/Pauze om de deur te ontgrendelen.
De deur kan niet geopend worden wanneer het water te HEET is of wanneer het
waterniveau te HOOG is.
2. Druk na het sluiten van de deur weer op Start/Pauze om het wassen voort te zetten.
Als het programma is afgelopen:
Als het gehele wasprogramma is afgelopen, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.
1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.
WF8604FE-02613D_NL.indd 21 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:15
21

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info