449398
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
useful tips for your drum washing machine
The descriptions and images in this document may differ from your actual
purchased product. For more information, refer to the user manual.
INSTALLING YOUR WASHING MACHINE
Installing your washing machine in the location which is slippery
or uneven, will result in vibrations and noise.
If there is too much noise or vibration, check whether the four
levelling adjustment legs are evenly and firmly on the floor.
If the washing machine is not level, lift the washing machine
slightly and adjust the lowest of the four levelling adjustment legs.
Before using your washing machine, you must remove the
shipping bolts from the back of the unit.
For more information on removing the safety devices, refer to the user manual.
LEVELLING YOUR WASHING MACHINE WITH THE LEVELLING FEET
Refer to the descriptions appropriate to your washing machine.
1. Level your washer by turning the
adjustable nut in and out, as shown
in the figure.
2. When your washing machine is
level, tighten the locking nut using
the (-) driver.
1. Unfasten the locking
nut by turning it to the
left using a spanner.
2. Level your washing
machine by turning
the adjustable feet in
and out as necessary
by hand.
3. Fasten the locking
nut by turning it to the
right using a spanner.
CLEANING THE FILTER
Cleaning the water supply filter
If the filter net is not installed, it may cause a water leakage and operating error. Make sure to install it.
1. Pull and remove the filter net. 2. Clean the filter. 3. Insert the filter net and fasten
its connector firmly.
Cleaning the debris filter
When water does not drain well or ‘5E’ blinks on the display, clean the debris filter. The product appearance
may differ from your washing machine. (However, the cleaning descriptions are the same.)
1. Open the filter
cover using a coin
or a key.
4. Unscrew the
emergency drain
cap by turning it
counter clockwise.
2. Unscrew the
emergency drain
cap and pull out the
emergency drain
tube to drain off the
remaining water.
5. Clean the debris
filter and the inside
of the drain hose.
3. Hold the cap on
the end of the
emergency drain
tube and allow all
the water to flow
into a bowl.
6. Replace the
debris filter, the
emergency drain
cap and tube and
then close the filter
cover.
If you open the debris filter when water remains inside the tub, water may flow out.
If the debris filter is assembled incorrectly or not installed, it may cause a water leakage or operating error.
Therefore make sure to assemble it correctly.
MAKE SURE YOU KNOW...
Adding the
laundry
Adding laundry
Press the Add laundry(Stop&Add) button and add the laundry when the Add
laundry lamp turns on.
If you add the laundry during a spin cycle, it starts again with the initial set time
regardless of the remaining time.
Washing
bedding
Wash bedding using only the Bedding course.
You can wash acrylic, mixed spinning and woolen bedding.
When washing general clothes, the washing machine may
not operate in the optimal status.
Wash only one bedding item at a time regardless of size.
Insert bedding rolled up into a ball.
The center of gravity is distributed evenly causing less
vibrations and noise.
Do not wash electric blankets or carpets.
When spinning blankets, cotton bedding, and woolen bedding,
too much noise and vibrations may occur and the wash cannot
be completed as spinning is not performed.
Locking nut
Adjustable nut
Spanner
(-) Driver
Nut
Adjustable feet
Spanner
Inside
Debris
filter
Wash
individually.
Make sure that the leveling feet
legs are level with the floor.
DC68-02209B_EN_DE_FR_ES_IT_PT_RU.indd 1 2008-03-19 ¿ÀÈÄ 3:03:50
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 3,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 34 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info