Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
16_ de was doen
de was doen
Het moeilijkste van de was doen met uw nieuwe wasmachine van Samsung is
bepalen welke was u het eerste wilt doen.
VOOR HET EERST WASSEN
Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledig programma draaien
zonder inhoud (dus zonder wasgoed).
1. Druk op de Aan/Uit-knop.
2. Stop wat wasmiddel in het vakje in de wasmiddellade.
3. Draai de watertoevoer naar de wasmachine open.
4. Druk op de knop Start/Pauze.
Al het water dat in de machine is achtergebleven na het
proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd.
Vakje : Voorwasmiddel of stijfsel.
Vakje : Hoofdwasmiddel, waterverzachter, voorweekmiddel, bleek en vlekverwijderaars.
Vakje
: Toevoegingen, bijvoorbeeld wasverzachter (maximaal tot de onderste rand (MAX) van
A vullen).
BASISAANWIJZINGEN
1. Stop de was in de wasmachine.
Stop niet te veel in de wasmachine. Bepaal de laadcapaciteit voor elk type wasgoed aan de
hand van het schema op pagina 23.
Zorg dat er geen was tussen de deur komt, hierdoor kan water gaan lekken.
Er kan na het wassen wasmiddel achterblijven in het voorste rubber van de wasmachine.
Verwijder eventuele restanten omdat deze kunnen leiden tot lekkage.
Was geen waterdichte stoffen.
2. Doe de deur dicht tot deze dicht klikt.
3. Zet de machine aan.
4. Stop wasmiddel en toevoegingen in de wasmiddellade.
5. Kies het geschikte programma en de opties voor de was.
Het wasindicatielampje gaat aan en de geschatte tijd voor het programma verschijnt op het
display.
6. Druk op de knop Start/Pauze.
WAARSCHUWING
WF8604FE-02613D_NL.indd 16 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:10
16

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info