Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
Fault Code Table
Warranty Conditions
The boiler is guaranteed against manufacturing defects for a period of two years from the date of
commissioning. However the guarantee is subject to proof of commissioning by a qualified gas installer.
This is usually in the form of a commissioning certificate. In continental Europe the warranty only covers
the supply of parts and telephone advice.
The warranty does NOT cover the following issues:
1. Frost damage to any part of the boiler containing water during freezing conditions.
2. The removal of sludge or hard water scale due to lack of antifreeze/inhibitor
3. Damage to electronics caused by a defective electrical supply.
4. Damage or failure caused by insect contamination or blocked water filters.
5. Loss of pressure within the heating system not caused directly by the boiler.
6. Incorrect operation of the boiler caused by defective outlets such as thermostatic mixers or mono
block mixer taps.
7. Damage caused by unauthorised modifications to the boiler from original specifications.
Spare Part Availability
Information regarding spare parts can be found by contacting Morco’s sales office or website (details
below).
MORCO PRODUCTS LTD
Morco House, Riverview Road, Beverley, East Yorkshire HU17 0LD
Tel: +44 (0) 1482 325456 FAX: +44 (0)44 1482 212869 EMAIL: sales@morcoproducts.co.uk
WEBSITE: www.morcoproducts.co.uk
Alternating
Display Code
on Boiler
Auto
reset
Description
Problem
Solution
F
7
Yes
Low mains
voltage
Supply Voltage is too low
Contact electricity provider
L
5
N/A
5 boiler resets in a
5 minute period
Repeated problems with auto
reset faults
Investigate individual faults
F
1
No
Low system
pressure
Leak from sealed CH system
Identify leak and fix
L
1
No
Boiler overheat
Pump stuck or divertor motor
issue
Free pump or reset motor
F
2
Yes
Flame loss during
operation
Air in gas supply after bottle
change
Purge air from gas system
L
2
No
Ignition failure
No power from PCB or faulty
spark generator
re-instate power supply or replace spark
generator
L
2
No
Ignition failure
Condensate pipe or trap frozen
or blocked/ No Gas
Defrost or unblock condensate pipe or trap
Check Gas Supply
F
3
No
Fan fault
Failed fan
Replace fan
F
4
Yes
Flow thermistor
issue
incorrect/no signal
Test thermistor for signal and replace if faulty
F
5
Yes
Return thermistor
issue
incorrect/no signal
Test thermistor for signal and replace if faulty
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 36 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info