Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
During normal operation the “burner on” indicator (E) in the Boiler Controls diagram) will remain
illuminated when the burner is lit.
Note: If the boiler fails to light after five attempts the fault code “L-2” will be displayed. Refer to the fault
finding section on page 8 of this user manual.
Preheat
Pre-heat is enabled if the pre-heat indicator (F) in the Boiler Controls diagram is visible. To switch pre-
heat on or off move the DHW/Pre-heat control knob (B) fully clockwise and then return it to the required
DHW temperature setting.
Reset Procedure
To reset boiler after a fault has been detected, turn the mode control knob (A) fully clockwise to the reset
position and immediately turn knob back to required setting. The boiler will repeat the ignition sequence if
heating or domestic hot water is required. If the boiler still fails to light consult a qualified and competent
Gas Installer.
Winter conditions - CH and HW required.
Ensure the mode control knob (A) is set to winter ( )
If heat is demanded by the optional room thermostat and/or mechanical 24 hour timer the boiler will fire
and supply heat to the radiators but will give priority to DHW if any tap or shower is used.
Summer conditions - HW only required.
Set the mode control knob (A) to summer ( ).
Turn the CH control knob (C) fully anti-clockwise.
Note. The pump will operate briefly as a self-check once every 24 hours, regardless of where the control
knobs are positioned.
Domestic Hot Water Temperature Control
The DHW temperature is limited by the boiler controls to 64
o
C maximum. This will only apply when a
low flow rate through the boiler occurs. A more typical temperature is 45° C but this can be increased
by turning the DHW temperature control knob (B) to max and reducing the flow of water from the hot
outlet.
Central Heating Temperature Control
The radiator temperature is adjustable between 80
o
C and 45ºC via the CH control knob (C).
The boiler is a high efficiency combination boiler which is most efficient when operating in condensing
mode. The boiler will operate in condensing mode if the CH control knob (C) is set to the “e” position
(economy mode). This control knob should be turned fully clockwise in very cold weather.
To shut down the boiler
Turn the mode control knob (A) to OFF
To relight the boiler
Repeat the procedure detailed earlier in ‘To light the boiler’.
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 36 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info