Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
Mechanical Timer
Operating Issues
Frost protection
If the home is to be left unoccupied during cold periods when there is a threat of freezing, the domestic
hot and cold water circuits must be drained as follows:
Turn off the cold water supply
Open all hot and cold water taps including showers
Under the home, only open the hot and cold water drain valves (not the central heating circuit drain
valves)
Refer to the holiday home owner’s handbook for the drain valve positions and further instructions on
draining down.
BEWARE there are two drain valves under the home beneath the boiler - do NOT open these as they
drain the central heating circuit, which should have been filled with antifreeze and corrosion inhibitor.
Please note there are no drain valves on the boiler. Leave all taps, showers and drain valves open until
you are next ready to use the boiler.
When installed in a Caravan holiday home the central heating circuit and radiators should be filled with an
approved antifreeze and inhibitor (Either Fernox Alphi 11 or Sentinel X500). The level of antifreeze
should be checked annually by a competent person. If the home is occupied during freezing weather, the
central heating should be run continuously and the optional room thermostat or thermostatic radiator
valves set at a minimum of 15ºC.
If the home is unoccupied for even a short period, the domestic hot and cold water system must be
drained down as explained in bullet point three above. This is the only way to guarantee against frost
damage.
Timer control segments
1 segment = 15mins
OFF Segments on inside of ring
ON Segments on outside of ring
Time
Indicator
Permanently ON
Timer Control
Control
Indicator
Permanently OFF
OFF
segment
ON
segment
24hr Programme Ring
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 36 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info