Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
In cases of repeated or continuous shutdown a qualified and competent Gas Installer, should be
called to investigate and rectify the condition causing this and carry out an operational test. Only the
manufacturer’s parts are to be used for replacement
Minimum Clearances around the Boiler
Clearances of 165mm above, 100mm below, 2.5mm at the sides and 450mm at the front of the boiler
casing must be allowed for servicing.
The clearance below the boiler can be reduced to 5mm after installation provided an easily removable
panel is fitted, to enable the consumer to view the system pressure gauge, and to provide the 100mm
clearance required for servicing.
Boiler Operation
To light the boiler
Refer to Boiler Controls Diagram
CHECK THAT THE ELECTRICITY SUPPLY TO BOILER IS OFF.
Set the mode control knob (A) to ‘off.
Set the Domestic Hot Water temperature control (B) and Central Heating control knob (C) to ‘max’.
Ensure that all hot water taps are turned off.
Switch ON electricity to the boiler and check that all controls, e.g. boiler mechanical timer “G” and
optional room thermostat, are ON (refer to mechanical 24 hour timer instructions).
Set the mode knob control (A) to winter ( ).
If there is central heating demand or if a hot tap is opened the boiler will ignite showing burner status (E).
Note. In normal operation the “boiler status display” (D) in the Boiler Controls diagram) will show one of
the following codes:
DISPLAY CODE ON BOILER
DESCRIPTION
status
Burner Off
0
status
Burner Off
C
status
Burner Off
d
status
Burner On
C
status
Burner On
d
status
Burner On
P
status
Burner On
F
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 36 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info