Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
ALL FROST DAMAGE IS OUTSIDE OF THE WARRANTY.
Boiler Overheat Protection
The boiler controls will shut down the boiler in the event of overheating. Should this occur, a fault code
will be displayed. Refer to fault codes.
Flame Failure
Should this occur a fault code will be displayed. Refer to fault codes.
Loss of system water pressure
The pressure gauge in the diagram below indicates the central heating system pressure. If the pressure
is seen to fall below the original installation pressure of 1.5 bar over a period of time then there could be
a system leak. In this event re-pressurise the boiler using the filling loop supplied. This is a flexible
detachable pipe that connects the cold water supply to the central heating circuit via two taps directly
beneath the boiler. When the pipe is connected open both taps until the pressure on the gauge reaches
1.5 bar, then close both taps and remove the pipe. The source of the leak must be located and resolved
as repeated use of the filling loop will cause damage to the boiler and the system. If unable to do so or
if the pressure continues to drop a qualified and competent Gas Installer should be consulted.
LOW SYSTEM PRESSURE IS INDICATED BY FAULT CODE “F1” - THE BOILER WILL NOT
OPERATE IF THE PRESSURE HAS REDUCED TO LESS THAN 0.3 BAR.
Condensate Drain
The boiler produces a clear liquid called condensate which leaves the boiler via an internal trap and a drain marked
“J” on the boiler controls diagram. This appliance is fitted with a siphonic condensate trap system that
reduces the risk of the condensate freezing. However should the condensate pipe to this appliance
freeze it will need to be defrosted.
If you do not feel competent to carry out the defrosting instructions below please call a qualified and
competent Gas Installer for assistance.
If you do feel competent to carry out the following instructions please do so with care when handling hot
items.
If this appliance develops a blockage in the condensate pipe, the condensate will build up to a point
where it will make a gurgling noise prior to the boiler stopping and an “L2” fault code being displayed.
Defrosting Instructions
To unblock a frozen condensate pipe;
1. Follow the routing of the plastic pipe from its exit point (”J” on the boiler control diagram) through its
route to its termination point. Locate the frozen blockage. It is likely that the pipe is frozen at the most
exposed point external to the caravan holiday home or where there is some obstruction to flow. This
Pressure Gauge
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 36 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info