Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
Introduction
The Morco GB is a wall mounted, room sealed, condensing combination boiler, featuring automatic spark
ignition and fan assisted combustion. The Morco GB is a combination boiler providing both central
heating and instantaneous domestic hot water (DHW) for taps and showers.
Due to the high efficiency of the boiler, condensate is produced from the flue gases and this exits the
boiler through a plastic waste pipe at the base of the boiler. A condensate ‘plume’ will also be visible at
the flue terminal.
The boiler has a number of safety features that will stop it working when problems are detected. The fault
codes that are shown on the boiler status display “D” identify the problem. Once the fault is corrected the
boiler can be reset using the mode control knob “A”. A list of fault codes can be found on page 8.
The boiler features a preheat function that allows the boiler to occasionally fire on its own to keep the
water within the boiler hot. This improves the speed with which hot water is delivered to taps or showers.
This function can be switched off if required.
Safety
The boiler must be installed, commissioned and maintained to the standards relevant to the country in
which the home is located.
It is essential that the instructions in this booklet are strictly followed, for safe and economical
operation of the boiler.
Electricity Supply
This appliance must be earthed.
Supply: 230 V ~ 50 Hz. The fusing should be 3A.
Important Notes
This appliance must be operated with the front casing correctly fitted and forming an adequate seal.
If the boiler is installed in a cupboard then the cupboard MUST NOT be used for storage purposes.
If it is known or suspected that a fault exists on the boiler then it MUST NOT BE USED until the fault
has been corrected by a qualified and competent Gas Installer.
Under NO circumstances should any of the sealed components on this appliance be used incorrectly
or interfered with.
This appliance must be operated with supervision to ensure safe operation from the ages of 8 years
and above, including people with reduced physical, sensory or mental capabilities. Any maintenance
or cleaning shall not be completed without supervision.
Boiler Controls
Legend
A. Mode Control Knob
B. DHW/Preheat Control Knob
C. CH Control Knob
D. Boiler Status
E. Burner ‘ON’ Indication
F. Pre Heat on/off Indication
G. Programmer
H. Pressure Gauge
J. Condensate Drain
K. Gas Isolation Valve (on position
Shown)
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 36 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info