Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
SUBWOOFER
SUR L
SUR R
FRONT R
CENTER
FRONT L
Main unit/
Unité principale
Surround amplifier/
Amplificateur surround
4-187-306-11(1)
©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia
(1)
Quick Setup Guide/Guide dinstallation rapide
BDV-IZ1000W
1
Connect the speakers/Raccordez les enceintes
First, assemble the speakers (refer to the Speaker Installation Guide), and then connect the speaker cords to match the color of the
SPEAKERS jacks of the unit.
Commencez par assembler les enceintes (reportez-vous au Guide d’installation des enceintes), puis raccordez les cordons d’enceinte
en respectant la couleur des prises SPEAKERS de l’appareil.
Rear panel of the main unit/
Panneau arrière de l’unité principale
FRONT R
FRONT L
WOOFER
CENTER
SPEAKERS
Red
Rouge
White
Blanc
Green
Vert
Purple
Violet
Rear panel of the surround amplifier/
Panneau arrière de l’amplificateur surround
EZW-RT10
L
SURROUND BACK
IMPEDANCE USE
3-16
SURROUND SELECTOR
R
SPEAKERS
Blue
Bleu
Gray
Gris
To connect speaker cords to the center speaker and the subwoofer
Pour raccorder les cordons d’enceinte à l’enceinte centrale et au caisson de graves
Connect the speaker cord with the colored tube to ./Raccordez le cordon d’enceinte portant le tube coloré à .
Rear of the speaker/
Arrière de l’enceinte
2
Connect your TV/set-top box/
Raccordez votre téléviseur/décodeur
Depending on the jacks on your TV or set-top box, select the video and audio connection method.
Selon les prises disponibles sur votre téléviseur ou votre décodeur, sélectionnez la méthode de connexion vidéo et audio.
Connecting to your TV/Raccordement à votre téléviseur
VIDEO
VIDEO
Method 1*/
Méthode 1*
Method 2*/
Méthode 2*
SAT/CABLE
COAX
OPT
TV
DIGITAL IN
Y
P
B
/C
B
P
R
/C
R
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
OUT
AUDIO OUT
L
R
TV/VIDEO
P
B
/C
B
P
R
/C
R
Y
COMPONENT VIDEO IN
HDMI IN
VIDEO IN
ARC
IN 1
IN 2
OUT
HDMI
Method 3*/
Méthode 3*
*Cable not supplied./*Câble non fourni.
Connecting to your set-top box/Raccordement à votre décodeur
If you do not use a set-top box, refer to Connecting the TV (Audio connection)” in the Operating Instructions.
Si vous n’utilisez pas de décodeur, reportez-vous à la section « Raccordement du téléviseur (connexion audio) » du Mode d’emploi.
AUDIO
AUDIO
Method 1*/
Méthode 1*
AUDIO IN
L
R
AUDIO
SAT/CABLE
OPT
OPT
TV
DIGITAL IN
L
R
AUDIO OUT
ARC
IN 1
IN 2
OUT
HDMI
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL OUT
Method 2*/
Méthode 2*
Method 3*/
Méthode 3*
*Cable not supplied./*Câble non fourni.
For details, refer to the Operating Instructions.
Pour plus d’informations, reportez-vous au
Mode d’emploi.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-IZ1000W bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-IZ1000W in de taal/talen: English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info