Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
SUBWOOFER
SUR L
SUR R
FRONT R
CENTER
FRONT L
Unidade principal
Amplificador surround
4-187-307-11(1)
©2010 Sony Corporation
Guia de Instalação Rápida
BDV-IZ1000W
1
Ligue as colunas
Primeiro, monte as colunas (consulte o Guia de Instalação das Colunas) e, em seguida, ligue os cabos das colunas de modo
correspondente às cores das tomadas SPEAKERS da unidade.
Painel traseiro da unidade principal
FRONT R
FRONT L
WOOFER
CENTER
SPEAKERS
Vermelho
Branco
Verde
Púrpura
Painel traseiro do amplificador surround
EZW-RT10
L
SURROUND BACK
IMPEDANCE USE
3-16
SURROUND SELECTOR
R
SPEAKERS
Azul
Cinzento
Para ligar os cabos das colunas à coluna central e ao subwoofer
Ligue o cabo da coluna com a anilha colorida a .
Parte traseira da coluna
2
Ligue o seu televisor/set-top box
Dependendo das tomadas do seu televisor ou set-top box, seleccione o método de ligação vídeo e áudio.
Ligar ao seu televisor
VIDEO
Método 1*
Método 2*
SAT/CABLE
COAX
OPT
TV
DIGITAL IN
Y
P
B
/C
B
P
R
/C
R
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
OUT
AUDIO OUT
L
R
TV/VIDEO
P
B
/C
B
P
R
/C
R
Y
COMPONENT VIDEO IN
HDMI IN
VIDEO IN
ARC
IN 1
IN 2
OUT
HDMI
Método 3*
*Cabo não fornecido.
Ligar à sua set-top box
Se não utilizar uma set-top box, consulte “Ligar o televisor (ligação áudio)” no Manual de Instruções.
AUDIO
Método 1*
AUDIO IN
L
R
AUDIO
SAT/CABLE
OPT
OPT
TV
DIGITAL IN
L
R
AUDIO OUT
ARC
IN 1
IN 2
OUT
HDMI
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL OUT
Método 2*
Método 3*
*Cabo não fornecido.
Para mais detalhes, consulte o Manual de Instruções.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-IZ1000W bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-IZ1000W in de taal/talen: Português als bijlage per email.

De handleiding is 0,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info