Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
SUBWOOFER
SUR L
SUR R
FRONT R
CENTER
FRONT L
Hoofdapparaat/
Unidad principal
Surroundversterker/
Amplificador de sonido
envolvente
4-187-306-31(1)
©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia
(1)
Gids voor snelle instelling/Guía de ajuste rápido
BDV-IZ1000W
1
De luidsprekers aansluiten/Conexión de los altavoces
Monteer eerst de luidsprekers (raadpleeg hiervoor de Installatiegids voor de luidspreker) en sluit vervolgens de luidsprekerkabels
aan op de SPEAKERS-aansluitingen van het toestel met dezelfde kleur.
Primero, coloque los altavoces (consulte la Guía de instalación de los altavoces) y, a continuación, conecte los cables de altavoz de
modo que coincidan con el color de las tomas SPEAKERS de la unidad.
Achterpaneel van het hoofdapparaat/
Panel posterior de la unidad principal
FRONT R
FRONT L
WOOFER
CENTER
SPEAKERS
Rood
Rojo
Wit
Blanco
Groen
Verde
Paars
Púrpura
Achterpaneel van de surroundversterker/
Panel posterior del amplificador de sonido envolvente
EZW-RT10
L
SURROUND BACK
IMPEDANCE USE
3-16
SURROUND SELECTOR
R
SPEAKERS
Blauw
Azul
Grijs
Gris
De luidsprekerkabels aansluiten op de middenluidspreker en de subwoofer
Para conectar los cables de altavoz al altavoz central y al altavoz potenciador de graves
Sluit de luidsprekerkabel met de gekleurde buis aan op ./Conecte el cable de altavoz con el tubo de color al terminal .
Achterkant van de luidspreker/
Parte posterior del altavoz
2
Sluit uw tv/set-top box aan/Conexión del televisor/descodicador
Selecteer de aansluitingswijze voor video en audio afhankelijk van de aansluitingen op uw tv of set-top box.
En función de las tomas de su televisor o descodificador, seleccione el método de conexión de vídeo y audio.
Aansluiten op een tv/Conexión al televisor
VIDEO
VÍDEO
Methode 1*/
Método 1*
Methode 2*/
Método 2*
SAT/CABLE
COAX
OPT
TV
DIGITAL IN
Y
P
B
/C
B
P
R
/C
R
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
OUT
AUDIO OUT
L
R
TV/VIDEO
P
B
/C
B
P
R
/C
R
Y
COMPONENT VIDEO IN
HDMI IN
VIDEO IN
ARC
IN 1
IN 2
OUT
HDMI
Methode 3*/
Método 3*
*Kabel niet bijgeleverd./*Cable no suministrado.
Aansluiten op een set-top box/Conexión al decodificador
Als u geen set-top box gebruikt, raadpleegt u "De tv aansluiten (audioverbinding)" in de Gebruiksaanwijzing.
Si no utiliza un descodificador, consulte “Conexión del televisor (conexión de audio)” en el Manual de instrucciones.
AUDIO
AUDIO
AUDIO IN
L
R
AUDIO
SAT/CABLE
OPT
OPT
TV
DIGITAL IN
L
R
AUDIO OUT
ARC
IN 1
IN 2
OUT
HDMI
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL OUT
Methode 1*/
Método 1*
Methode 2*/
Método 2*
Methode 3*/
Método 3*
*Kabel niet bijgeleverd./*Cable no suministrado.
Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.
Si desea obtener más información, consulte el
Manual de instrucciones.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-IZ1000W bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-IZ1000W in de taal/talen: Espanõl, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info