Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
SUBWOOFER
SUR L
SUR R
FRONT R
CENTER
FRONT L
Hauptgerät/
Unità principale
Raumklangverstärker/
Amplificatore surround
4-187-306-21(1)
©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia
(1)
Schnellkonfigurationsanleitung/Guida di configurazione rapida
BDV-IZ1000W
1
Anschließen der Lautsprecher/Collegamento dei diusori
Bauen Sie zunächst die Lautsprecher zusammen (siehe die Montageanleitung für Lautsprecher) und schließen Sie dann die
Lautsprecherkabel an die gleichfarbigen Buchsen SPEAKERS am Gerät an.
Anzitutto montare i diffusori (fare riferimento alla Guida all’installazione dei diffusori), quindi collegare i cavi dei diffusori rispettando
le impostazioni dei colori delle prese SPEAKERS dell’unità.
Rückseite des Hauptgeräts/
Pannello posteriore dell’unità principale
FRONT R
FRONT L
WOOFER
CENTER
SPEAKERS
Rot
Rosso
Weiß
Bianco
Grün
Verde
Violett
Viola
Rückseite des Raumklangverstärkers/
Pannello posteriore dell’amplificatore surround
EZW-RT10
L
SURROUND BACK
IMPEDANCE USE
3-16
SURROUND SELECTOR
R
SPEAKERS
Blau
Blu
Grau
Grigio
So schließen Sie Lautsprecherkabel an den mittleren Lautsprecher und den Tiefsttonlautsprecher an
Per collegare i cavi del diffusore al diffusore centrale e al subwoofer
Schließen Sie das Lautsprecherkabel mit der farbigen Kabelschlaufe an an./Collegare il cavo del diffusore con il cilindro colorato a .
Rückseite des Lautsprechers/
Parte posteriore del diffusore
2
Anschließen an ein Fernsehgerät/eine Set-Top-Box/Collegamento del televisore/set-top box
Wählen Sie je nach den Buchsen am Fernsehgerät oder an der Set-Top-Box die Video- und Audioanschlussmethode aus.
In base alle prese sul televisore o sul set-top box, selezionare il metodo di collegamento audio e video.
Anschließen an ein Fernsehgerät/Collegamento al televisore
VIDEO
VIDEO
Methode 1*/
Metodo 1*
Methode 2*/
Metodo 2*
SAT/CABLE
COAX
OPT
TV
DIGITAL IN
Y
P
B
/C
B
P
R
/C
R
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
OUT
AUDIO OUT
L
R
TV/VIDEO
P
B
/C
B
P
R
/C
R
Y
COMPONENT VIDEO IN
HDMI IN
VIDEO IN
ARC
IN 1
IN 2
OUT
HDMI
Methode 3*/
Metodo 3*
*Kabel nicht mitgeliefert./*Cavo non in dotazione.
Anschließen an eine Set-Top-Box/Collegamento al set-top box
Wenn Sie keine Set-Top-Box anschließen, schlagen Sie unter „Anschließen eines Fernsehgets (Audioverbindung)in der Bedienungsanleitung nach.
Se non si utilizza un set-top box, fare riferimento alla sezione Collegamento del televisore (collegamento audio)” nelle Istruzioni per l’uso.
AUDIO
AUDIO
Methode 1*/
Metodo 1*
AUDIO IN
L
R
AUDIO
SAT/CABLE
OPT
OPT
TV
DIGITAL IN
L
R
AUDIO OUT
ARC
IN 1
IN 2
OUT
HDMI
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL OUT
Methode 2*/
Metodo 2*
Methode 3*/
Metodo 3*
*Kabel nicht mitgeliefert./*Cavo non in dotazione.
Nähere Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung.
Per ulteriori dettagli, consultare le Istruzioni
per l’uso.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-IZ1000W bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-IZ1000W in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info