Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
The JA-80V LAN/PSTN line communicator - 10 - MKA51200_OS1a
7. verdere begeleiding van de kiezer
7.1. Hoe de kiezer rapportages verzend
Zodra een rapportage verzonden moet worden (bv. Bij een alarm) zal
de kiezer:
stuurt de data naar ARC1, mits in gebruik (de kiezer probeert eerst
het hoofdnummer / IP adres, als dit niet lukt dan de back-up
nummer / IP adres).
Dan stuurt de kiezer de data naar ARC2 op dezelfde manier als
deze is geprogrammeerd als een onafhankelijke ARC. Als ARC2 in
ingesteld als een back-up van ARC1 zal ARC2 alleen gebruikt
worden als melding naar ARC1 is mislukt.
Dan stuurt de kiezer een SMS rapport (1
e
nummer, 2
e
nummer .... 8
e
nummer)
Dan zal de kiezer oproepen doen (1
e
nummer, 2
e
nummer .... 8
e
nummer) elk nummer wordt maar 1 keer gebeld of de oproep is
beantwoordt of niet.
Als vorige pogingen om data te verzenden naar ARC's is mislukt
dan zal na de ingestelde tijd opnieuw en poging doen. (zie 5.24).
Als het alarm wordt stopgezet door een gebruiker zal SMS en oproep
rapportage worden afgebroken, meldingen maar ARC's gaan wel altijd
door en worden altijd naar alle ARC's afgemaakt.
7.2. De LED's van de kiezer
Groene LED:
Regelmatig knipperen Communicatie bezig (ARC, SMS of
toegang op afstand)
uit data in de wachtrij voordat ze verstuurt worden naar een
ARC
Constant aan geen data in de wachtrij om verstuurt te worden
naar een ARC
Rode LED:
uit Communicatie met een ARC is OK
permanent aan onmogelijk om data naar ene ARC te sturen
Gele LED:
regelmatig knipperen Ethernet verbonden, DHCP werkt niet
uit Ethernet is niet verbonden
constant aan Ethernet is verbonden en communicatie net het
netwerk is OK
7.3. Na het invoeren van de service code zal de kiezer:
Maakt rapportages naar ARC's af (indien nodig)
Onafgemaakte SMS en oproepen worden afgebroken
Niet verzonden ARC rapportages worden alleen gewist als de
telefoon nummer / IP adres van de ARC's, de ARC communicatie
instelling of de installatie ID code word gewijzigd.
Alarm herstel en fout herstel rapportages worden wel verzonden
naar de ARC's in de service mode
Veranderingen van de instellingen gaan pas werken zodra de
service mode wordt verlaten
7.4. Configuratie van de kiezer in de gebruikers mode
Als configuratie in de gebruikers mode is ingeschakeld dan kunne de
volgende instellingen gewijzigd worden:
tel. nummers M1 to M7
De gebeurtenissen gerapporteerd door SMS en oproep.
7.5. besturing op afstand via het internet
Het systeem kan op afstand worden bediend via www.GSMLink.cz
dat het mogelijk maakt om het systeem compleet in te stellen door een
installateur of beheren door een gebruiker. Om dit te doen is het nodig
om:
Verbind de kiezer met het Ethernet netwerk welke toegang geeft
tot www.GSMLink.cz
Registreer de kiezer via de GSMLink web pagina door:
o Open de www.GSMLink.cz pagina en selecteer New
registration
o Creëer uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord
o Vul de registratie code in van de kiezer. (zie Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.)
o Vul de telefoonnummer in van de SIM kaart
o Vul een geldige hoofd of service code in (voor het gebruikers of
installateurs menu)
o Na het instellen van de bovengenoemde gegevens zou er
verbinding moeten zijn met het systeem
Als uw kiezer gebruikt maakt van dynamische IP adressen tijdens
het communiceren met de GSMLink server, kan het zijn dat U
moet wachten op verbinding (als het IP adres is veranderd).
GSMLink geeft aan hoe lang U nog moet wachten tot er weer
verbinding is. Om de wachttijd te verkorten is het mogelijk om op
afstand de verbinding tot stand te brengen om met een toestel het
systeem te bellen die voor dit doel is geprogrammeerd. (zie
5.9.1).
Voor toekomstige sessies hoeft U alleen nog maar uw
gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen (die kunnen ook door
uw webbrowser onthouden worden)
meerdere personen kunnen de kiezer registreren voor beheer op
afstand (gebruikers in installateurs)
Een service monteur hoeft maar één set inloggegevens te
hebben om meerdere systemen te kunnen beheren. Nadat het
eerste systeem is geregistreerd kan de monteur systemen
toevoegen of verwijderen van zijn of haar GSMLink account.
Er is een demo versie voor beheer op afstand op
www.GSMLink.cz
het gebruik van www.GSMLink.com is gratis
7.6. Een complete lijst van rapportages via het CID protocol naar
ARC's
Een rapport nar een ARC bevat de volgende elementen: Installatie ID,
subsysteem nummer, nummer van herkomst van de melding (apparaat
en code). IN IP CID en SMS CID wordt hiernaast ook een tijd
meegestuurd als volgt:
Lijst van CID rapportages
CID code
Gebeurtenis
ec
1130 / 3130
Inbraak alarm direct / herstel
1 / 9
1134 / 3134
Inbraak alarm vertraagd / herstel
2 / 9
1110 / 3110
Brand alarm / herstel
3 / 9
1120 / 3120
Paniek alarm / herstel
4 / 9
1461 / 3461
Aantal foutieve code invoer overschreden
alarm / herstel
5 / 9
1140 / 3140
Alarm bij aanzetten systeem / herstel
6 / 9
1137 / 3137
Sabotage alarm / geen sabotage
7 / 8
1144 / 3144
Sabotage alarm apparaat / geen sabotage
7 / 8
1406
Alarm geannuleerd door gebruiker
10
1401 / 3401
Inschakelen / uitschakelen
12 / 11
3402
Deel inschakelen
13
3408
Compleet inschakelen zonder code
14
1354 / 3354
Externe communicatie fout / herstel
15 / 16
1300 / 3300
fout (behalve apparaat) / alle fouten hersteld
17 / 18
1330 / 3330
Apparaat fout / alle fouten hersteld
17 / 18
1301 / 3301
230V afwezig langer dan 30 min. /herstel
19, 20 / 21
1302 / 3302
Batterij fout (behalve apparaten) / alle batterij
fouten hersteld
22 / 23
1384 / 3384
Batterij apparaat fout / alle batterij fouten
hersteld
22 / 23
1306 / 3306
Omschakelen naar service mode / verlaten
service mode
24 / 25
1661 / 3661
PGX AAN/UIT
26
1662 / 3662
PGY AAN/UIT
27
1355
Storing radio communicatie aanwezig
28
1350 / 3350
Interne communicatie fout / herstel
29 / 30
1602
Communicatie test
31
1138
Onbevestigd alarm
32
1351
Communicatie fout naar ARC1
naar ARC2
als back-up
1393
Jaarlijks onderhoud gewenst
17
1551 / 3551
Kiezer vergrendeld / ontgrendeld
31 alleen in
IP CID
Lijst van herkomst nummers.
herkomst
nummer
herkomst
701
Centrale
731
Kiezer
741
Bedraad bedieningspaneel
001 - 050
Apparaat 01 - 50
500
Hoofd code
599
Service code
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-80V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-80V in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info