Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
The JA-80V LAN/PSTN line communicator - 9 - MKA51200_OS1a
04
Paniek alarm
05
Maximale aantal foutieve codes overschreden
06
Alarm tijdens opstarten centrale
07
Sabotage alarm
08
Einde sabotage alarm
09
Einde van alarm indicatie
10
Alarm geannuleerd door gebruiker
11
Inschakelen
12
Uitschakelen
13
Deel inschakelen
14
Inschakelen zonder code
15
Externe communicatie fout
16
Externe communicatie herstel
17
Fout
18
Fout niet meer aanwezig
19
230V langer dan 30 minuten afwezig
20
230V uitval
21
230V herstel
22
Lege batterij
23
Batterij OK
24
Overschakelen naar service mode
25
Verlaten service mode
26
PGX AAN/UIT
27
PGY AAN/UIT
28
Storing in radiografisch signaal
29
Interne communicatie fout
30
Interne communicatie herstel
31
Communicatie test
32
Onbevestigd alarm
Naast de gebeurtenissen hierboven beschreven meld de kiezer ook
gebeurtenissen die hier niet instelbaar zijn. (bv. Jaarlijks onderhoud
aanvraag als deze is geactiveerd in de centrale = CID 1393)
5.24. Vertraging voor he opnieuw versturen gegevens naar een
ARC
De kiezer probeert eerst een rapport naar het hoofdnummer / IP adres
te sturen, lukt dit niet dan zal hij onmiddellijk het back-up nummer / IP
adres proberen. Lukt dit ook niet dan zal de kiezer een volledige
nieuwe poging maken om de gegevens naar beide ARC's te versturen.
De tijd tussen 2 pogingen kan worden ingesteld door:
06 a x
waarbij
a 1 = ARC1, 2 = ARC2
t is de vertraging: 0=direct, 1 to 9 = 1 to 9 minuten
Standaard instelling: 1 min. voor beide ARC's
5.25. ARC communicatie controle interval
De wachttijd nadat het laatste rapport is verzonden en dat er een
communicatie controle uitgevoerd moet worden. De communicatie
controle gebeurtenis code is 31 (zie Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.). Deze reeks stelt in hoe vaak er gecontroleerd gaat
worden:
07 a uumm
waarbij
a 1 = ARC1, 2 = ARC2
uu uren
mm minuten
Notities:
Controle rapporten worden niet verstuurd in de service mode
IP CID protocol staat toe om zeer regelmatig een controle uit
te voeren naar een ARC (bv. elke 5 minuten).
Standaard instelling:24 uur na het laatste rapport voor beide ARC's
5.26. inschakelen ARC rapportage (ARC2 is back-up voor ARC1)
Met deze instelling kan de rapportage naar ARC1 of ARC2 ingesteld
worden en of ARC2 een back-up voor ARC1 is.
00 a x
waarbij
a 1=ARC1, 2=ARC2
x 0=uit, 1=aan, 2= ARC2 is een back-up voor ARC1
(2 kan allen bij ARC2 ingevoerd worden)
Notitie: Als ARC een back-up is voor ARC1 zal er alleen gegevens
naar ARC2 gaan als het doormelden naar ARC1 is mislukt. ARC2
krijgt tevens een extra rapport “Communicatie fout naar ARC1” naast
de al aanwezige rapporten om te verzenden.
Standaard instelling: beide ARC's = uit
5.27. Opslaan van rapporten die naar de ARC's zijn verstuurd in
het geheugen
Deze optie activeert dat elke succesvolle rapportage naar een
willekeurige ARC wordt opgeslagen in het interne geheugen.
080 ingeschakeld
081 uitgeschakeld
Notitie: Het is raadzaam om deze optie uit te schakelen. Dit spaart
een hoop ruimte in het interne geheugen van de centrale. Echter ARC
communicatie fouten kunnen dan wel opgeslagen worden omdat dan
er van uitgegaan kan worden dat elke melding succesvol is verstuurd.
Is deze niet succesvol verstuurd binnen 110 seconden van de poging
zal dat worden gerapporteerd en opgeslagen in het geheugen (zie
5.28).
Standaard instelling: ingeschakeld
5.28. Indicatie van een ARC communicatie fout als een rapport
niet succesvol is verzonden na 110 seconden van aanvang.
Schakelt de indicatie en rapportage van een communicatie fout in van
een mislukte melding binnen 110 seconden na aanvang van het
versturen naar een ARC.
090 communicatie fout niet rapporteren
091 communicatie fout rapporteren
Notitie:
De kiezer gaat door met de poging om de melding af te leveren
bij de ARC zelfs nadat een communicatie fout is weergegeven.
(als de data is afgeleverd dan stopt de communicatie fout
indicatie)
Voor communicatie controle de maximale aflevertijd (bevestiging
van de ARC) is 300 minuten. Voor elke andere melding moet de
melding bevestigd worden door de ARC binnen 110 seconden na
aanvang van de melding (zo niet wordt er een communicatie fout
gegenereerd)
Standaard instelling: communicatie fout indicatie niet ingeschakeld
5.29. Vergrendelen ARC instellingen
Alle instellingen die effect hebben op het doormelden naar een ARC
kunnen vergrendeld worden met een digitale code:
901 xx..x 0 waarbij xx..x Code door de installateur ingevoerd
(4 tot 8 cijfers)
Notities:
bij het verlaten van de service mode na het invoeren van een
code zullen alle instellingen met betrekking tot ARC
communicatie vergrendeld worden. (zie de lijst in sectie 5).
Als de ARC programmering is vergrendeld kan deze tijdelijk
ontgrendeld worden door het invoeren van de code: 901 xx..x 0
waarbij xx..x de vergrendel code is. Na het verlaten van de
service mode worden de instellingen weer vergrendeld.
De ARC instellingen kunne permanent worden ontgrendeld door
het invoeren van de reeks: 9010 terwijl ARC instellingen tijdelijk
zijn ontgrendeld zie boven. Dit zal de vergrendeling opheffen.
Standaard instelling: ARC instellingen ontgrendeld
6. LAN netwerk configuratie
Elk apparaat in een Ethernet netwerk (LAN, internet) heeft een eigen IP
adres (bv. 192.168.250.20). Dit adres kan een publiek adres of een privé
adres zijn. Voordat de ethernet kabel wordt verbonden moet de correcte
instelling zijn ingevoerd door automatische DHCP of handmatig (zie
5.16).
Als automatische DHCP is geselecteerd, neem contact op met de
netwerk beheerder en vraag deze om het netwerk klaar te maken
om de kiezer aan te sluiten. Als de beheerder het MAC adres nodig
heeft staat deze op de sticker op de kiezer.
Het handmatig programmeren van de netwerk parameters moet bij
voorkeur door een netwerk beheerder gedaan worden die weet hoe
deze ingesteld moet worden
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-80V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-80V in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info