648452
4
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
6 • EN
DESULPHATION SOFT START BULK ABSORPTION ANALYSE RECOND FLOAT PULSE
VOLTAGE (V)
1
1
7
2 3 4 5 6 8
CURRENT (A)
NORMAL
15.8V 60A until 12.6V Increasing voltage to
14.4V
Max 60A
Declining current
14.4V
Checks if voltage
drops below
12V
13.6V
60A
12.7V–14.4V
60A–2A
AGM
15.8V 60A until 12.6V Increasing voltage to
14.7V
Max 60A
Declining current
14.7V
Checks if voltage
drops below
12V
13.6V
60A
12.7V–14.4V
60A–2A
Ca/Ca
15.8V 60A until 12.6V Increasing voltage to
14.7V
Max 60A
Declining current
14.7V
Checks if voltage
drops below
12V
Max 15.8V
1.5A
Initial voltage
>12.3V = 2h,
otherwise 6h.
13.6V
60A
12.7V–14.4V
60A–2A
Time limit: 8 hours 20 hours 8 hours 3 minutes
10days
(Power Supply
unlimited time)
Max 1h pulse
STEP 1 DESULPHATION
Detects sulphated batteries. Pulsing current and voltage, removes sulphates from the
lead plates of the battery restoring the battery capacity.
STEP 2 SOFT START
Tests if the battery can accept charge. This step prevents charging a defective battery.
STEP 3 BULK
Charging with maximum current until approximately 80% battery capacity.
STEP 4 ABSORPTION
Charging with declining current to maximize up to 100% battery capacity.
STEP 5 ANALYSE
Tests if the battery can hold charge. Batteries that cannot hold charge may need to be
replaced.
STEP 6 RECOND
Select the Ca/Ca program to add the Recond step to the charging program. During the
Recond step voltage increases to create controlled gassing in the battery. Gassing mixes
the battery acid and gives back energy to the battery.
STEP 7 FLOAT
This step maintains the battery voltage by providing a constant voltage charge.
STEP 8 PULSE
Maintaining the battery at 95–100% capacity. The charger monitors the battery voltage
and gives a pulse when necessary to keep the battery fully charged.
ACCEPT BULK ABSORPTION ANALYSE COMPLETION MAXIMIZATION FLOAT PULSE
VOLTAGE (V)
1
1
7
2 3 4 5 6 8
CURRENT (A)
Lithium
11.0V
60.0A
60.0A until
13.8V
13.8V Decreasing
current and intelligent
time control
Checks if voltage
drops below 12V
14.4V
Max 1.5A
13.6V
60.0A
Cycle start at 13.3V
13.4V–13.8V
60.0A–2.0A
Cycle start at 13.3V
Limit: Max 30s Max 10h Max 30h 3 minutes
If start charge voltage less than
13.9V then max 2 hours
Max 10 days
Max 1 hour pulse
Auto pulse 10 days
STEP 1 ACCEPT
Tests if the battery can accept charge. This step prevents that charging proceeds with a
defect battery.
STEP 2 BULK
Charging with maximum current until approximately 90% battery capacity.
STEP 3 ABSORPTION
Charging with declining current to maximize up to 95% battery capacity.
STEP 4 ANALYSE
Tests if the battery can hold charge. Batteries that can not hold charge may need to be
replaced.
STEP 5 COMPLETION
Final charge with increased voltage.
STEP 6 MAXIMIZATION
Final charge with maximum voltage up to 100% battery capacity.
STEP 7 FLOAT
Maintaining the battery voltage at maximum level by providing a constant voltage
charge.
STEP 8 PULSE
Maintaining the battery at 95–100% capacity. The charger monitors the battery voltage
and gives a pulse when necessary to keep the battery fully charged.
CHARGING PROGRAMS LEAD-ACID BATTERIES
CHARGING PROGRAMS LITHIUM BATTERIES (LiFePO
4
)
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek PRO 60 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek PRO 60 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 4,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek PRO 60

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 6 pagina's

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info