648452
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
BEDIENUNGSANLEITUNG
DE • 9
Herzlichen Glückwunsch
für den Kauf Ihres neuen, professionellen Batterieladegerätes mit Schaltmodus. Dieses Ladegerät ist Bestandteil einer Reihe von professionellen Ladegeräten
von CTEK SWEDEN AB und ist mit der modernsten Batterieladetechnologie ausgerüstet. Das PRO 60 ist ein Ladegerät mit mehreren einstellbaren Parametern.
@FAQ
www.ctek.com
1 2
2
3
4
Lesen Sie die
Sicherheitsanweisungen
Lisez les consignes de sécurité
Leer las instrucciones de seguridad
Leggere le istruzioni di sicurezza
Lees de veiligheidsaanwijzingen
Läs säkerhetsanvisningen
Læs sikkerhedsanvisningerne
Les sikkerhetsinstruks
Lue turvallisuusohjeet
Přečtěte si bezpečnostní pokyny
Прочтите инструкцию по технике
безопасности
Przeczytaj zalecenia dotycce
bezpieczeństwa
Lesen Sie die Sicherheitshinweise
1
BEDIENUNGDISPLAY UND TASTEN
PRO60
PRO60
3 s
PRO60
PRO60
EIN/AUS-Taste. Halten Sie die Taste für 3 Sekunden
gedckt, um den Ladevorgang zu starten oder zu
unterbrechen.
Drücken, um im Menü nach oben zu blättern oder um Werte
zu erhöhen.
PRO60
Drücken, um im Menü nach unten zu blättern oder um Werte
zu verringern.
PRO60
Drücken, um ausgewählte Programme oder Einrichtung zu
aktivieren.
PRO60
Drücken, um innerhalb des Menüs zuckzugehen oder
abzubrechen.
PRO60
Leuchtet bei Auftreten eines Fehlers rot (siehe
Fehlermeldungen und Anzeigen).
PRO60
Leuchtet im Stromversorgungsmodus gelb.
PRO60
Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet.
Die Anschlussstecker
können je nach Art
Ihrer Stromversorgung
unterschiedlich sein.
HAUPTMENÜ
LADEN
STROMVERSOR.
EINSTELLUNGEN
AUSWAHL
50013848A
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek PRO 60 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek PRO 60 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 4,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek PRO 60

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 6 pagina's

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info