648452
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
HANDLEIDING
NL • 33
GEFELICITEERD
met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze acculader maakt deel uit van een serie professionele acculaders van CTEK SWEDEN AB
en beschikt over de nieuwste technologie voor het opladen van accu's. De PRO 60 is een acculader met meerdere instelbare parameters.
@FAQ
www.ctek.com
1 2
2
3
4
Lesen Sie die
Sicherheitsanweisungen
Lisez les consignes de sécurité
Leer las instrucciones de seguridad
Leggere le istruzioni di sicurezza
Lees de veiligheidsaanwijzingen
Läs säkerhetsanvisningen
Læs sikkerhedsanvisningerne
Les sikkerhetsinstruks
Lue turvallisuusohjeet
Přečtěte si bezpečnostní pokyny
Прочтите инструкцию по технике
безопасности
Przeczytaj zalecenia dotycce
bezpieczeństwa
Lees de veiligheidsaanwijzingen
1
GEBRUIKSAANWIJZINGDISPLAY EN KNOPPEN
PRO60
PRO60
3 sec
PRO60
PRO60
AAN/UIT-knop. Druk gedurende 3 seconden om het
laden te starten of te onderbreken.
Druk om in het menu omhoog te bladeren en om waarden te
verhogen.
PRO60
Druk om in het menu omlaag te bladeren en om waarden te
verlagen.
PRO60
Druk om het geselecteerde programma of de instelling te
activeren.
PRO60
Druk om terug te gaan in het menu of om daar te stoppen.
PRO60
Is rood om een fout aan te geven (zie fouten en displays).
PRO60
Is geel, wanneer de voedingsbronmodus actief is.
PRO60
Voeding is aangesloten en ingeschakeld.
Stekkermodel
kan afwijken.
HOOFDMENU
LADEN
VOEDINGSBRON
INSTELLINGEN
KIEZEN
50013848A
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek PRO 60 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek PRO 60 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek PRO 60

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info