648452
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
MANUEL
FR • 15
FÉLICITATIONS
pour l’achat de votre nouveau chargeur de batteries professionnel à commutation de mode. Ce chargeur fait partie dune gamme de chargeurs professionnels
de CTEK SWEDEN AB et représente la toute dernière technologie de charge des batteries. Le PRO 60 est un chargeur à plusieurs paramètres réglables.
@FAQ
www.ctek.com
1 2
2
3
4
Lesen Sie die
Sicherheitsanweisungen
Lisez les consignes de sécurité
Leer las instrucciones de seguridad
Leggere le istruzioni di sicurezza
Lees de veiligheidsaanwijzingen
Läs säkerhetsanvisningen
Læs sikkerhedsanvisningerne
Les sikkerhetsinstruks
Lue turvallisuusohjeet
Přečtěte si bezpečnostní pokyny
Прочтите инструкцию по технике
безопасности
Przeczytaj zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Lisez les consignes de sécurité
1
UTILISATIONAFFICHAGE ET BOUTONS
PRO60
PRO60
3 s
PRO60
PRO60
Bouton marche/arrêt. Appuyez pendant 3 secondes pour
démarrer ou arrêter le chargement.
Remonter dans le menu ou augmenter les valeurs.
PRO60
Descendre dans le menu ou diminuer les valeurs.
PRO60
Activer le programme ou le paramétrage sélectionné.
PRO60
Retour en arrière ou arrêt dans le menu.
PRO60
Rouge pour indiquer une erreur (voir erreurs et affichages).
PRO60
Jaune lorsque le mode alimentation est activé.
PRO60
Branché et allumé.
Les fiches d’alimentation
peuvent différer selon
votre prise secteur.
MENU PRINC.
CHARGE
ALIMENTATION
REGLAGES
SELECT
50013848A
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek PRO 60 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek PRO 60 in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 4,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek PRO 60

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 6 pagina's

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info