648452
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
MANUAL
EN • 3
CONGRATULATIONS
on the purchase of your new professional switch mode battery charger. This charger is included in a series of professional chargers from CTEK SWEDEN AB
and represents the latest technology in battery charging. PRO 60 is a charger with multiple adjustable parameters.
@FAQ
www.ctek.com
1 2
2
3
4
INDEX
English ..............................................................................3
Deutsch ............................................................................ 9
Français .........................................................................15
Español .......................................................................... 21
Italiano ........................................................................... 27
Nederlands ...................................................................33
Svenska .......................................................................... 39
Dansk .............................................................................45
Norsk .............................................................................51
Suomalainen .................................................................57
Czech .............................................................................63
Ruský ..............................................................................69
Polski ..............................................................................75
Lesen Sie die
Sicherheitsanweisungen
Lisez les consignes de sécurité
Leer las instrucciones de seguridad
Leggere le istruzioni di sicurezza
Lees de veiligheidsaanwijzingen
Läs säkerhetsanvisningen
Læs sikkerhedsanvisningerne
Les sikkerhetsinstruks
Lue turvallisuusohjeet
Přečtěte si bezpečnostní pokyny
Прочтите инструкцию по технике
безопасности
Przeczytaj zalecenia dotycce
bezpieczeństwa
Read safety instruction
1
HOW TO OPERATEDISPLAY AND BUTTONS
PRO60
PRO60
3 secs
PRO60
PRO60
ON/OFF-button. Press 3 seconds to start or interrupt
charging.
Press to scroll up in menu and to increase values.
PRO60
Press to scroll down in menu or to decrease values.
PRO60
Press to activate selected program or setting.
PRO60
Press to step back or stop in menu.
PRO60
Lights red to indicate error (see errors and displays).
PRO60
Lights yellow when power supply mode is active.
PRO60
Power connected and switched on.
Supply plugs may
differ to suit your
wall socket.
MAIN MENU
CHARGE
POWER SUPPLY
SETTINGS
SELECT
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek PRO 60 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek PRO 60 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 4,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek PRO 60

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 6 pagina's

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek PRO 60 Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info