Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
851Aazur
71
NEDERLANDS
Ingang met vast volume
Elke ingang van de 851A kan worden ingesteld op een vast volume. Wanneer
een ingang wordt geselecteerd, wordt het volume automatisch op deze waarde
ingesteld. Het volume kan dan niet meer worden geregeld met de volumeknop.
Dankzij deze functie kan de 851A worden gebruikt als stereo eindversterker
(uitsluitend voor de geselecteerde ingang). De 851A kan dan bijvoorbeeld, behalve
als gewone stereoversterker, ook worden gebruikt om het volume van de kanalen
links en rechts voor van een surround sound-systeem te versterken, waarbij een
AV-ontvanger de versterking van de andere kanalen en de algehele volumeregeling
verzorgt.
Wanneer u in stereo luistert, gebruik dan de 851A en de aangesloten stereobronnen
op de normale wijze voor de beste geluidskwaliteit. Voor surround sound selecteert
u de ingang met vast volume die u hebt ingesteld op de 851A. De AV-ontvanger
gebruikt u dan om het volume te regelen, aangesloten surround sound-bronnen
te selecteren, etc. De ingang met vast volume op de 851A kunt u een andere
naam geven, bijvoorbeeld 'A/V-modus'. Sluit de systemen aan zoals hieronder is
aangegeven: de linker en rechter voorversterkeruitgangen van de AV-ontvanger
worden aangesloten op de ingang met vast volume op de 851A. Omdat het vaste
volume op elke waarde kan worden ingesteld, is het eenvoudig om het niveau van
de 851A aan te passen aan dat van de andere AV-kanalen.
Om een vast volume voor een bron in te stellen, selecteert u FIXED INP in het
conguratiemenu:
Selecteer de gewenste ingang en stel het vaste volume in met de volumeknop (met
de instelling OFF schakelt u de ingang niet uit, maar laat u het volume regelen
met de volumeknop, op de normale manier). De balans van een ingang met vast
volume wordt altijd ingesteld op neutraal. Druk op de knop 'Mode' om de modus
te sluiten.
Mode
Volume
Stereobronnen
Surround
sound-
bronnen
851A
AV-ontvanger
SW
C
RL
SL SRSB
Controle in- en uitschakelen
Wanneer de stand-by modus wordt in- of uitgeschakeld, kan de 851A automatisch
andere aangesloten Cambridge Audio Azur-modellen in- en uitschakelen, mits
deze zijn voorzien van een controlbus-aansluiting. Deze functie werkt alleen als
de apparaten onderling zijn verbonden via RCA/phono-kabels (zie diagram). De
connectoren op het achterpaneel van compatibele Azur-modellen zijn oranje van
kleur. Sluit de controlbus-uitgang van de 851A aan op de controlbus-ingang van
een andere Azur-model (bijv. de 851C). Desgewenst kunt u zo een hele reeks Azur-
modellen aansluiten.
Terwijl de 851A is ingeschakeld, houdt u de knop 'Standby/On' ingedrukt totdat het
bericht ON/OFF CTR in de display verschijnt:
Selecteer de aangesloten Azur-modellen door op de desbetreffende
ingangsselectieknop te drukken. Kies bijvoorbeeld CA XXXC voor een Azur cd-
speler (851C), CA XXXBD voor een Azur Blu-ray-speler, CA DAB T voor een Azur
DAB-tuner, etc.
Gebruik de knop ON & OFF om door de opties te bladeren. U kunt kiezen voor
ON (alle Azur-apparaten kunnen worden ingeschakeld), OFF (alle Azur-apparaten
kunnen in stand-by worden gezet) of ON & OFF (alle Azur-apparaten kunnen worden
ingeschakeld EN in stand-by worden gezet).
Druk op OK om de instellingen te bevestigen en het menu te sluiten.
650T
851C
851A
Volume
Standby / On
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De versterker schakelt automatisch na verloop van tijd uit. Geen foutmeldingen in scherm en automatisch uitschakelen is uitgeschakeld. Idee? Gesteld op 11-9-2021 om 17:20

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 851A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 851A in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info