Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
851Aazur
69
NEDERLANDS
Gebalanceerde audio-aansluitingen (Bron 1 en 2)
Het onderstaande diagram laat zien hoe u de 851A via de gebalanceerde audio-
ingangen op de Azur 851C Upsampling cd-speler/DAC kunt aansluiten met behulp
van drie-pens XLR-connectoren. De 851A kan ook worden aangesloten op niet-
Cambridge Audio-bronnen met gebalanceerde uitgangen.
Gebalanceerde aansluitingen in een audio-systeem zijn bedoeld om ruis
die ontstaat in voedingskabels, etc. tegen te gaan, evenals de effecten van
vervuiling in de stroomvoorziening via aarde-aansluitingen. Het basisprincipe van
gebalanceerde onderlinge aansluitingen is dat het signaal dat u wilt verkrijgen,
ontstaat door ophefng van negatieve invloeden, door gebruikmaking van een
drie-aderige aansluiting. Eén signaaldraad (de spanningsvoerende draad of
fasedraad) voert het normale signaal, terwijl de andere signaaldraad (de niet-
spanningsvoerende of fase-omgekeerde draad) een omgekeerde versie voert.
De gebalanceerde ingang neemt het verschil tussen de twee aders waar en zo
ontstaat het gewenste signaal. Eventuele ruisspanning die op identieke wijze
in beide aders ontstaat (zogenaamde common-mode signalen) wordt door de
ophefng van negatieve invloeden teniet gedaan Een bijkomend voordeel is dat de
aansluiting effectief tweemaal het signaalniveau voert en dat daardoor de signaal/
ruis-verhouding verbetert.
De 851A en de 851C zijn zo ontworpen dat zij het beste presteren wanneer een
gebalanceerde aansluiting wordt gebruikt.
Opmerking: Om de gebalanceerde ingang te selecteren op Bron 1 of 2, kunt u
met de knoppen 'Source 1' en 'Source 2' op het voorpaneel schakelen tussen
‘gebalanceerde’ en ‘niet-gebalanceerde’ ingang.
851A
851C
Mode
Volume
Bedieningsinstructies
Volume
Draai aan de volumeknop op het voorpaneel (of gebruik de afstandsbediening).
Op de display wordt de volumeaanpassing weergegeven in decibels (dB). ‘OdB’
geeft het maximale volume aan, lagere volume-instellingen worden met negatieve
waarden aangeduid. Via het conguratiemenu kunt u de volumeweergave wijzigen
in waarden tussen 0 tot 96.
'Speaker A/B' (Luidsprekers A/B)
Druk op de knop 'Speaker A/B' om te schakelen tussen de luidsprekersets die op
het achterpaneel zijn aangesloten: luidsprekerset A, B of A plus B.
'Balance' (Balans)
Druk op de knop 'Mode' om de balansmodus te activeren. In de display verschijnt
de aanduiding BALANCE; u kunt nu de balans regelen met de volumeknop. Druk
nogmaals op de knop 'Mode' om terug te gaan naar de volumemodus. U kunt ook 5
seconden wachten; de 851A verlaat dan automatisch de balansmodus.
'Bass/Treble' (Hoge/lage tonen)
Deze knoppen zijn voor de jnregeling van de toonbalans. Ze passen alleen het
geluid aan dat door de luidsprekers en de 'Pre-Out'-aansluitingen komt en hebben
geen invloed op de signalen die via de 'Tape Out'-aansluitingen worden doorgegeven.
Bij een goed geproduceerde cd en een goed systeem is toonafregeling niet nodig
en kunt u deze functie uitschakelen met een druk op de knop 'Direct':
de functie wordt volledig uit het signaalpad verwijderd, wat een maximaal
natuurgetrouwe weergave oplevert. Wanneer de muziekopname van mindere
kwaliteit is of wanneer de geluidskwaliteit door andere factoren wordt beïnvloed,
kunt u dit desgewenst met de toonregeling compenseren. Druk, als u de functies
voor toonregeling wilt gebruiken, op de knop 'Direct'. Het 'Bass/Treble'-pictogram
(
b t) licht op in de display; dit geeft aan dat de functies actief zijn en dat de stand
Direct is uitgeschakeld. Druk nu op de knop 'Bass' of 'Treble' om deze functies te
activeren; druk ze nogmaals in als u klaar bent met de afregeling:
De 851A slaat voor elke ingang afzonderlijk op of de Direct-modus in- of
uitgeschakeld is. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de functies voor toonregeling wel
automatisch geactiveerd te hebben voor de bron Tuner, maar niet voor de bron CD.
Mode
Volume
Speaker A/B
Volume
Mode
Volume
Bass Treble Direct
Bass Treble Direct
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De versterker schakelt automatisch na verloop van tijd uit. Geen foutmeldingen in scherm en automatisch uitschakelen is uitgeschakeld. Idee? Gesteld op 11-9-2021 om 17:20

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 851A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 851A in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info