Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
72
Cambridge Audio heeft een eigen beveiligingssysteem ontwikkeld om
betrouwbaarheid en een lange levensduur te garanderen voor haar versterkers en
voor de aangesloten luidsprekers. Opmerking: Vanwege de vereiste gevoeligheid
van het CAP5-systeem, kan het gebeuren dat door een storing in het lichtnet CAP5
onbedoeld wordt geactiveerd extreme situaties. Dit beveiligingssysteem bestaat uit
vijf primaire beveiligingsmethodes:
1. DC-detectie
Indicatie - Het apparaat is uitgeschakeld tijdens gebruik; in de display knippert
het bericht 'DC ERROR'. Druk op de INFO ingangsselectieknop voor een korte
beschrijving en oplossing op het scherm, of lees hieronder verder voor meer
informatie.
Beschrijving – CAP5 biedt luidsprekerbeveiliging indien de uitvoer van de versterker
overschakelt naar een constant hoog voltage (DC) vanwege een interne fout. Dit is
een zeldzame storing, hoewel het detecteren ervan die dure luidsprekers wellicht
kan redden.
Oplossing - Als gevolg van de noodzakelijke gevoeligheid van het DC-
beveiligingscircuit, kan extreme afvlakking van de versterker ervoor zorgen
dat de DC-beveiliging wordt geactiveerd. Als deze fout optreedt, drukt u op de
ingangsselectieknop RESET, drukt u vervolgens op de knop 'Standby/On' om het
apparaat weer in te schakelen en controleert u de werking bij een lager volume.
Neem als de DC-fout nogmaals optreedt contact op met uw verkooppunt voor
onderhoud.
2. Detectie van oververhitting
Indicatie - Het apparaat is uitgeschakeld tijdens gebruik; in de display knippert
het bericht 'OVER TEMP'. Druk op de INFO ingangsselectieknop voor een korte
beschrijving en oplossing op het scherm, of lees hieronder verder voor meer
informatie.
Beschrijving - Oververhitting wordt veroorzaakt door een combinatie van hoge
volumeniveaus en lage luidsprekerimpedanties. CAP5 bevat temperatuurdetectie
die constant de warmte controleert die wordt gegenereerd door de uitvoertransistors.
Indien de gemeten temperatuur een hoog niveau bereikt (passend binnen de
limieten van de uitvoerapparaten) zal de versterker automatisch overschakelen
naar een foutmodus. Het apparaat kan het beste 15 minuten in deze stand
worden gelaten om af te koelen. Als de versterker niet volledig is afgekoeld, kan
de temperatuur kort na het inschakelen opnieuw de limiet overschrijden. Als de
impedantie van de luidspreker laag is, kan de temperatuur van de versterker
sneller stijgen wanneer de versterker harder werkt. Als de versterker in een kast is
geplaatst of de ventilatieopeningen afgedekt zijn, kan de oververhittingsdetectie
na een korte luisterperiode worden geactiveerd/gereactiveerd.
Oplossing - Gebruikergerelateerde fout. De interne temperatuur van de
uitvoertransistors heeft de bovenste temperatuurlimiet bereikt. Druk op de RESET-
ingangsselectieknop, laat het apparaat 15 minuten afkoelen en druk dan pas op
'Standby' om de normale werking te hervatten.
3. Detectie overspanning/overstroom
Beschrijving - CAP5 biedt V/I-beveiliging (spanning/stroom) door de
uitvoertransistors constant te bewaken, zodat ze binnen hun veilige bedrijfsbereik
(Safe Operating Area, SOA) blijven werken. De SOA is een set limieten die worden
gesteld door de fabrikant van de uitvoertransistor om betrouwbaarheid te
garanderen. De V/I-beveiliging is in het circuit van de versterker opgenomen voor
een snelle reactie bij tijdelijke overbelasting. Wanneer de V/I-beveiliging wordt
geactiveerd, blijft het apparaat werken, maar kan vervorming hoorbaar zijn doordat
de uitvoertransistors worden beschermd.
Oplossing - Beperk het volume. Is er nog steeds vervorming hoorbaar, controleer
dan de luidsprekeraansluitingen en de nominale vermogens.
CAP5 - Vijfweg beveiligingssysteem
4. Kortsluitingsdetectie
Indicatie - Het apparaat is niet uit de stand-by modus gekomen, in de display
verschijnt het bericht 'SPKR SHORT'. Druk op de INFO ingangsselectieknop voor
een korte beschrijving en oplossing op het scherm, of lees hieronder verder voor
meer informatie.
Beschrijving - Tijdens het opstarten vanuit stand-by voert CAP5 een controle uit
bij de luidsprekeraansluitingen om te zien of er per ongeluk kortsluiting in de
aansluitingen is veroorzaakt (in de display knippert de tekst 'SPKR CHECK'). Indien
de weerstand die wordt gemeten bij de luidsprekeraansluitingen te laag is, blijft de
eenheid in stand-by modus tot de fout is opgelost en is geprobeerd opnieuw op te
starten (in de display knippert de tekst 'SPKR CHECK').
Oplossing - Gebruikergerelateerde fout. Er is wellicht kortsluiting tussen de
luidsprekeraansluitingen. Druk op de RESET-ingangsselectieknop en controleer
alle luidsprekeraansluitingen voordat u probeert het apparaat uit stand-by te
krijgen (in de display knippert eerst 'SPKR CHECK' en daarna 'SPKR OK' wanneer
de kortsluiting is verholpen).
Het is mogelijk om de kortsluitingdetectie-functie uit te zetten door in het
conguratiemenu de knop SHORT DT op Uit (Off) te zetten, maar dit wordt niet
aanbevolen. Dit is alleen nodig als de luidsprekers een zeer lage DC-weerstand
hebben.
5. Intelligente afvlakkingsdetectie
Indicatie - Volume wordt automatisch lager gezet; in de display op het voorpaneel
verschijnt de tekst 'CLIPPING'.
Beschrijving - CAP5 kan waarnemen wanneer de versterker begint met afvlakken
of overbelast raakt bij de uitgang, wat de luidsprekers kan beschadigen en
afbraak doet aan het geluid. Afvlakkingsvervorming wordt veroorzaakt bij hoge
volumeniveaus wanneer het uitvoersignaal probeert uit te komen boven het
maximale voltage dat de versterker kan bieden, waardoor de uitersten van het
signaal worden afgevlakt. Wanneer CAP5 afvlakking waarneemt, wordt het volume
automatisch langzaam verlaagd tot CAP5 een ongestoorde uitvoer waarneemt.
Het is mogelijk om de afvlakkingsdetectie-functie uit te zetten door in het
conguratiemenu de knop CLIP DT op Uit (Off) te zetten.
Opmerking: Het uitzetten van de afvlakkingsdetectie wordt afgeraden omdat deze
functie bewust is opgenomen om de versterker en luidsprekers te beschermen.
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De versterker schakelt automatisch na verloop van tijd uit. Geen foutmeldingen in scherm en automatisch uitschakelen is uitgeschakeld. Idee? Gesteld op 11-9-2021 om 17:20

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 851A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 851A in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info