Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
851Aazur
73
NEDERLANDS
Het toestel krijgt geen stroom
Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de
stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).
Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.
Er is geen geluid
Controleer of het toestel niet in de stand-bymodus staat.
Controleer of de broncomponent correct is aangesloten.
Controleer of 'REC IN' is uitgeschakeld (behalve wanneer opname-invoer vereist is).
Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.
Als u luidsprekeraansluitingen B gebruikt, controleer dan op deze zijn ingeschakeld.
Controleer of het geluid niet is onderdrukt (mute).
Er is geen geluid op één kanaal.
Controleer of de balanstoets in de juiste stand staat.
Controleer de luidsprekeraansluitingen.
Controleer de onderlinge aansluitingen.
Er is een luid gezoem of gebrom hoorbaar.
Controleer de draaitafel of arm op aarding en aansluitfout.
Controleer of de onderlinge aansluitingen niet loszitten of defect zijn.
Zorg ervoor dat uw tapedeck/draaitafel niet te dicht bij de versterker staat.
Tapes kunnen niet worden opgenomen of afgespeeld.
Controleer of ‘Rec In’ en ‘Rec Out’ juist zijn aangesloten.
Zwakke bas- of verstrooide stereoweergave.
Controleer de luidsprekerbekabeling op correcte fase.
Bericht in display knippert
Zie het hoofdstuk over het CAP5-beveiligingssysteem.
De afstandsbediening werkt niet
Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd.
Meer veelgestelde vragen (FAQ's), technisch advies en informatie over hoe u het
meest uit uw 851A kunt halen, vindt u onder Support op de website van Cambridge
Audio:
www.cambridgeaudio.com/support.php
Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
verkooppunt.
Problemen verhelpen
Technische specicaties
Uitgangsvermogen 120W RMS in 8 Ohm
THD (ongewogen) < 0,001% 1 kHz op 80% van nominaal
vermogen
< 0,01% 20 Hz - 20 kHz
op 80% van nominaal vermogen
Frequentierespons 10 Hz - 50 kHz +/- 1 dB
S/N ratio (ref 1W/8 Ohm) > 93 dB
Ingangsimpedanties Ingang 1 en 2 (gebalanceerd) 20 kOhm
Ingangen 1-7 niet-gebalanceerd 20 kOhm
Rec-ingang 20 kOhm
Dempingsfactor vermogensversterker
> 110 bij 1 kHz
Max. stroomverbruik 800W
Min. stroomverbruik Actief (geen signaal) 70W
Stand-by <0,5W
'Bass/Treble'-bediening Shelving type
Max versterking/verzwakking lage tonen +/- 10
dB op 10 Hz
Max versterking/verzwakking hoge tonen +/-
7,5 dB op 20 kHz
Afmetingen (H x B x D) 115 x 430 x 385mm
(4,5 x 16,9 x 15,2”)
Gewicht 15 kg (33lbs)
Aangepaste installatie (C.I.)
De 851A beschikt over controlbus in- en uitgangen, waarmee niet-gemoduleerde
signalen van de afstandsbediening (positieve logica, TTL-niveau) door het apparaat
elektrisch kunnen worden ontvangen en desgewenst naar een ander apparaat
kunnen worden doorgeschakeld. Deze bedieningssignalen worden gewoonlijk
gegenereerd door standaard geïnstalleerde (meerkamer)systemen of externe IR-
ontvangersystemen. De controlbus-aansluitingen zijn oranje gecodeerd.
Een IR-signaalingang is eveneens aanwezig. Daarmee kunnen gemoduleerde
IR-bedieningssignalen elektrisch door het apparaat worden ontvangen. Via
deze ingang ontvangen signalen bedienen alleen het apparaat en worden niet
gedemoduleerd uitgevoerd via de controlbus-uitgang.
Tevens is een RS232C-aansluiting aanwezig, via welke de 851A door C.I.-systemen
kan worden aangestuurd.
Daarnaast kan het toestel voor sommige functies 'directe' IR/besturings- en
schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties te
vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale rechtstreekse
Aan/Uit- en 'Mute'-signalen beschikbaar, die als volgt aan CI-systemen kunnen
worden 'aangeleerd':
1. Druk de 'Standby/On'-knop in en houd deze ingedrukt. Als eerste genereert de
afstandsbediening een stand-bysignaal (toggle). Blijf de toets ingedrukt houden.
Na 12 seconden wordt een versterker 'On' (Aan) commando gegenereerd. Als de
toets 12 seconden langer ingedrukt wordt gehouden, wordt een versterker 'Off'
(Uit) commando gegenereerd.
2. Druk de 'Mute'-knop (Stil) in en houd deze ingedrukt. Als eerste genereert de
afstandsbediening een Stil-signaal (toggle). Blijf de toets ingedrukt houden. Na 12
seconden wordt een commando 'Mute on' (Stil aan) gegenereerd. Als de toets 12
seconden langer ingedrukt wordt gehouden, wordt een commando 'Mute off' (Stil
uit) gegenereerd.
Een complete codetabel en een RS232-protocol voor dit product vindt u op de
Cambridge Audio-website: www.cambridge-audio.com
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De versterker schakelt automatisch na verloop van tijd uit. Geen foutmeldingen in scherm en automatisch uitschakelen is uitgeschakeld. Idee? Gesteld op 11-9-2021 om 17:20

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 851A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 851A in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info