Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
70
De 851A kent een groot aantal geavanceerde instellingen waarmee de werking
van de versterker kan worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. Aan de
ingangen kan een naam worden toegewezen, om de aangesloten bronapparatuur
aan te duiden. Bovendien kunnen de ingangen zo worden ingesteld dat het volume
van alle ingangen even hard klinkt.
Namen van bronnen wijzigen
Houd de relevante ingangsselectieknop vier seconden ingedrukt om de bronnaam
te wijzigen. Als u op ingang 1 bijvoorbeeld een cd-speler hebt aangesloten, geeft u
deze de naam 'CD', etc. U selecteert letters door met de volumeknop door de lijst
met tekens te bladeren. Druk op LEFT of RIGHT om het teken te selecteren dat u
wilt wijzigen. Met EXT CHAR kunt u een uitgebreide tekenset weergeven. Druk op
OK om uw keus te bevestigen en het menu te verlaten.
Conguratiemenu
Als u de knop 'Mode' ingedrukt houdt, gaat u naar het conguratiemenu van de 851A.
De menu-opties zijn Clip detector (Clipping-detectie), LCD brightness (Helderheid
display), Speaker short detector (Detectie luidsprekerkortsluiting), Input gain trim
(Ingangscompensatie), Volume ramp (Automatische volumeaanpassing), Volume
display (Volumeweergave), Front IR en Fixed input gain (Ingang met vast volume).
Om het conguratiemenu te verlaten, drukt u nogmaals op de knop 'Mode'.
Clipping- en luidsprekerkortsluitingsdetectie
Zie het hoofdstuk ‘CAP5’ in deze handleiding voor meer informatie over de
detectiefuncties voor clipping en luidsprekerkortsluiting van de 851A; beide
functies kunnen worden ingeschakeld (standaard) of uitgeschakeld.
Helderheid display
Druk in het conguratiemenu op de LCD-selectieknop om de achtergrondverlichting
van de display op het voorpaneel in te stellen op Helder (Bright), Gedimd (Dim) of
Uit (Of). Druk op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.
Automatische volumeaanpassing
De 851A brengt het volume automatisch omlaag wanneer de stand-by modus wordt
geactiveerd en omhoog wanneer de stand-by modus wordt uitgeschakeld. Als u de
functie wilt uitschakelen, drukt u in het conguratiemenu op de selectieknop VOL
RAMP en zet u de functie uit. Druk op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.
Volumeweergave
Om de volumeweergave van decibels (van -95 tot 0dB) te wijzigen in speciale volume-
eenheden (van 0 tot 96), selecteert u de optie VOL DB in het conguratiemenu.
Druk vervolgens op de selectieknop om de weergave in decibels uit te schakelen.
Druk op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.
Front IR
Bij gebruikt in combinatie met Aangepaste Installatie (C.I.)-systemen of IR-
herhalingssystemen kan het wenselijk zijn om de IR-regeling op het voorpaneel uit
te schakelen door FRONT IR uit te zetten (druk hiertoe op de ingangsselectieknop).
Druk op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.
Ingangscompensatie
De relatieve volumeniveaus van de ingangen kunnen worden aangepast met
de functie Input gain trim (Ingangscompensatie). Hiermee kunt u de niveaus zo
aanpassen dat het gemiddelde geluidsniveau voor alle ingangen gelijk is. Kies de
bron met het luidste volume en verlaag het volume tot het volgens uw waarneming
overeenkomt met het gemiddelde niveau van de andere bronnen. Herhaal dit
proces voor de andere ingangen die te luid staan afgesteld.
Om voor elke bron de ingangscompensatie in te stellen, selecteert u de functie
INP TRIM in het conguratiemenu. Selecteer de gewenste ingang en gebruikt de
volumeknop om de compensatie in te stellen op een waarde tussen 0 en -12 dB
(het beschikbare bereik is beperkt indien het volume zeer laag is ingesteld). Druk
op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Versterker instellen
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De versterker schakelt automatisch na verloop van tijd uit. Geen foutmeldingen in scherm en automatisch uitschakelen is uitgeschakeld. Idee? Gesteld op 11-9-2021 om 17:20

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 851A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 851A in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info