Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
Español: AHC1600
Index
1. Seguridad
o 1.1. Uso previsto
o 1.2. Símbolos en este manual
o 1.3. Instrucciones generales de seguridad
2. Preparaciones para el uso
3. Instalación
4. Funciones
5. Funcionamiento
6. Limpieza y mantenimiento
7. Datos técnicos
8. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados
Seguridad
Uso previsto
El sistema Micro DVD reproduce música de CDs, así como música, vídeos y fotos de DVDs y USB. El
aparato también reproduce fotos de CDs de imágenes Kodak. Lea el manual detenidamente antes del
primer uso.
Los DVDs y aparatos de DVD se fabrican con el sistema de codificación regional de DVD aceptado
internacionalmente por lo que el aparato sólo funcionará con los discos correspondientes del mismo
código regional. Si el número de código de la etiqueta de un DVD no coincide con el de la etiqueta al
lado, el DVD no se reproducirá en este aparato.
El aparato incorpora una tecnología de protección de copyright que impide copiar de un disco a
cualquier soporte. Si se conecta un grabador de vídeo al aparato, la imagen de salida de vídeo se
distorsionará durante la grabación.
Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas
comerciales de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales no publicados. Copyright 1992-1997
Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai AHC1600 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai AHC1600 in de taal/talen: Espanõl als bijlage per email.

De handleiding is 0,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info