Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
Deutsch: AHC1600
Index
1. Sicherheit
o 1.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
o 1.2. Zeichen in dieser Anleitung
o 1.3. Allgemeine Sicherheitsanweisungen
2. Vorbereitungen für den Gebrauch
3. Installation
4. Funktionen
5. Bedienung
6. Reinigung und Wartung
7. Technische Daten
8. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
Sicherheit
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das DVD-Mikrosystem gibt Musik von CDs und Musik, Videos und Fotos von DVDs und USB-
Laufwerken wieder. Das Gerät gibt auch Fotos von Kodak Picture CDs wieder. Lesen Sie vor dem
ersten Gebrauch die Anleitung genau durch.
DVDs und DVD-Geräte sind unter dem weltweit vereinbarten DVD-Regionscodesystem hergestellt.
Das Gerät arbeitet also nur mit entsprechenden Discs des gleichen Regionscodes. Falls die Code-
Nummer auf dem Label einer DVD nicht mit dem nebenstehenden Schild übereinstimmt, lässt sich die
DVD auf diesem Gerät nicht wiedergeben.
Das Gerät hat eine eingebaute urheberschutzrechtliche Technik, die die Kopie einer Disc auf ein
beliebiges anderes Medium verhindert. Wird ein Videorecorder mit dem Gerät verbunden, ist das
Videoausgabebild während der Aufzeichnung verzerrt.
Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" und das doppelte D-Symbol sind
Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. Urheberrecht 1992-
1997 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai AHC1600 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai AHC1600 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info