Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
Français: AHC1600
Index
1. Sécurité
o 1.1. Usage prévu
o 1.2. Étiquettes de ce manuel
o 1.3. Instructions générales de sécurité
2. Préparatifs d´ usage
3. Installation
4. Fonctions
5. Fonctionnement
6. Nettoyage et maintenance
7. Données techniques
8. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques
Sécurité
Usage prévu
Le Système Micro DVD lit la musique des CD ainsi que la musique, les vidéos et les photos des DVD
et dispositifs USB. L'appareil lit également les photos des CD d'images Kodak. Lisez-le avec soin
avant la première utilisation.
DVD et appareils DVD sont fabriqués selon un système reconnu mondialement de codification
régionale des DVD assurant que l'appareil peut lire uniquement le disque correspondant au même
code régional. Si le numéro de code de l'étiquette du DVD ne correspond pas à celui illustré, le DVD
n'est pas lisible par cet appareil.
L'appareil intègre une technologie de protection des copyrights afin d'empêcher la copie d'un disque
sur un autre support. Si un magnétoscope est connecté à l'appareil, l'image vidéo en sortie est
déformée pendant l'enregistrement.
Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole du double D sont des marques
commerciales de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright 1992-1997 Dolby
Laboratories. Tous les droits réservés.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai AHC1600 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai AHC1600 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info