Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
Nederlands: AHC1600
Index
1. Veiligheid
o 1.1. Beoogd gebruik
o 1.2. Pictogrammen in deze handleiding
o 1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften
2. Voorbereidingen voor gebruik
3. Installatie
4. Functies
5. Bediening
6. Reiniging en onderhoud
7. Technische gegevens
8. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur
Veiligheid
Beoogd gebruik
Het DVD Micro Music System speelt muziek af van CD's en muziek, video's en foto's van DVD's en
USB. Het apparaat speelt ook foto's af van Kodak picture CD's. Lees de handleiding voor het eerste
gebruik zorgvuldig.
DVD's en DVD-apparaten worden geproduceerd volgens het wereldwijd overeengekomen
regiocodesysteem voor DVD's, zodat het apparaat alleen werkt met de bijbehorende disk met
dezelfde regiocode. Indien het codenummer op het label van een DVD niet overeenkomt met dat op
het label hiernaast, zal de DVD niet op dit apparaat afspelen
Het apparaat bevat technologie die onder bescherming van auteursrechten valt om te voorkomen dat
de disk naar een willekeurig ander medium wordt gekopieerd. Als een videorecorder op het apparaat
is aangesloten, kan tijdens het opnemen het videobeeld gestoord zijn.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby' en het symbool met de dubbele D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright 1992-
1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai AHC1600 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai AHC1600 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info