Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
English: AHC1600
Index
1. Safety
o 1.1. Intended use
o 1.2. Labels in this manual
o 1.3. General safety instructions
2. Preparations for use
3. Installation
4. Functions
5. Operation
6. Cleaning and maintenance
7. Technical data
8. Disposal of used electrical and electronic equipment
Safety
Intended use
The DVD Micro System plays music from CDs and music, videos and photos from DVDs and USB.
The appliance also plays photos from Kodak picture CDs. Read the manual carefully before the first
use.
DVDs and DVD appliances are manufactured under the worldwide agreed DVD regional code system
that the appliance will operate only with corresponding disc of the same regional code. If the code
number on the label of a DVD does not match that on the label alongside, the DVD will not play on this
appliance.
The appliance has built in copyright protection technology that prevents copying from a disc to any
media. If a video recorder is connected to the appliance, the video output image will be distorted
during recording.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992-1997 Dolby
Laboratories. All rights reserved.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai AHC1600 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai AHC1600 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info