Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
21
DE
DAMPFOPTION
KNITTERSCHUTZ
SCHONEN
ZEITPROGRAMM
OPTION
TROCKENSTUFE
Minimiert ein Knittern von Kleidung
aus Baumwolle, pegeleichten
Geweben und ihrer Mischungen durch
die Zugabe einer Befeuchtungsphase
am Ende des Trockenzyklus.
Verwenden Sie diese Option nur für
kleine Ladungen, entnehmen Sie die
Kleidung nach Programmende sofort
aus dem Trockner und hängen Sie
diese auf Kleiderbügel.
Die Feuchtigkeitsstufe stellt sich
automatisch auf „schranktrocken“ und
kann bei dieser Option nicht geändert
werden.
Verhindert ein Knittern, wenn Sie die
sche nicht kurz nach dem Ende des
Programms herausnehmen können.
Die Waschmaschine beginnt einige
Minuten nach Programmende, die
sche gleichmäßig in der Trommel
zu bewegen. Diese Trommeldrehung
dauert bis zu 12 Stunden nach
Beendigung des Programms.
Sie können sie jeder Zeit stoppen,
indem Sie den Trockner mit der An/
Aus-Taste ausschalten.
Ermöglicht eine schonende
Behandlung der Wäsche durch
Reduzierung der Trockentemperatur.
Zum Einstellen der gewünschten
Trockenzeit, nur wenn „Zeitprogramme“
oder „Lüften“ ausgewählt wurde.
Drücken Sie die Taste; das Licht geht
an und das Zeitprogramm, das zuletzt
benutzt wurde, leuchtet an der Anzeige
auf.
Die HOCH- oder RUNTER-Taste
drücken oder erneut die Optionstaste
Zeitprogramme“ drücken, um das
gewünschte Zeitprogramm von
mindestens 10 Minuten bis maximal
180 Minuten auszuwählen.
Zur Auswahl der gewünschten
Trockenstufe für die Wäscheladung.
Die Taste erneut drücken, bis die
gewünschte Trockenstufe auf der
Anzeige erscheint. Das entsprechende
Symbol über der Anzeige leuchtet auf.
Wählen Sie zwischen:
Bügeltrocken (geeignet, um nach
dem Trockenzyklus gebügelt zu werden,
daher immer noch leicht feucht)
Schranktrocken (trocken genug,
um am Ende des Trockenzyklus in den
Schrank gelegt zu werden)
Extra Dry (höchste Trockenstufe)
und mit dem Knopf bestätigen.
Die Trockenstufe kann in dem
Programm Baumwolle und
Pegeleicht eingestellt werden.
OPTIONEN, DIE DIREKT DURCH DRÜCKEN DER
ENTSPRECHENDEN TASTE WÄHLBAR SIND
ÜBER DIE OPTIONSTASTE WÄHLBARE
OPTIONEN
KURZ
Ermöglicht eine schnellere Trocknung
durch Verkürzung der Programmdauer.
OPTIONEN
21

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 7,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info